Ouderraad

Wat is de Ouderraad en wat doet de Ouderraad?

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen. Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Wat heb ik als ouder aan de Ouderraad?

De Ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de Ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen. Voor de ouders is het dan ook zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het team en de directie. Andersom is het voor het team en de directie zinvol om een klankbord en adviseur te hebben. Ook vergt de organisatie van activiteiten veel tijd. Het is voor het team een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen. De Ouderraad (met als achterban alle ouders!) kan veel ondersteuning verlenen aan het team. Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een spreekbuis te hebben naar de ouders. Dit om ervoor te zorgen, dat het belang van de ouders zo goed mogelijk behartigd wordt.

Kortom: de ouderraad vormt “een baken” tussen school en ouders.

Hoe kan ik de Ouderraad bereiken?

De Ouderraad is er voor de ouders. Daarom wil de Ouderraad ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de Ouderraad kunnen altijd aangesproken worden. Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken of door hen telefonisch te benaderen. Zie OR leden

U kunt de Ouderraad ook per e-mail bereiken: or@tbaken.nl.

Wat zijn de taken precies?

De Ouderraad komt een aantal keren per jaar bij elkaar in vergadering. Om de communicatie met het team goed te laten verlopen, is ook een lid van het team bij de vergaderingen aanwezig. De Ouderraad houdt zich vooral bezig met de organisatie van activiteiten, zoals Carnaval, Pasen, avondvierdaagse, schoolreisje, sport-/spelletjesdag, Sinterklaas, Kerstviering, etc. Tevens heeft de Ouderraad zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het aankleden van de speelplaats, de aula, etc. De vrijwillige ouderbijdrage beheren is ook een taak van de Ouderraad. Echter de voornaamste taken van de Ouderraad zijn het organiseren van activiteiten op school.

Kortom: alles wat de school extra leuk maakt.

Ouderbijdrage

Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een oproep van de Ouderraad in verband met de betaling van de ouderbijdrage. Hoewel de betaling een vrijwillig karakter heeft, hanteren wij als uitgangspunt, dat alle kinderen in gelijke mate moeten kunnen deelnemen aan de activiteiten. Vanuit dat standpunt en gezien de hoogte van het bedrag rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders bij de betaling van de ouderbijdrage. In de praktijk levert dit geen problemen op. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald in de jaarvergadering.

Besteding gelden vrijwillige ouderbijdrage

De gelden van de vrijwillige ouderbijdrage worden besteed om allerlei activiteiten te bekostigen, die niet vallen onder subsidieregelingen. Enkele voorbeelden: Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje, enzovoort.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Wanneer u als ouder een Ouderraadslid een vraag heeft gesteld of een probleem heeft voorgelegd wordt dit in de eerstvolgende vergadering besproken. Daarna wordt u op de hoogte gesteld van de afloop. Tenzij uw vraag of probleem urgent is, dan wordt uiteraard meteen actie ondernomen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd bestaande uit 1 of 2 Ouderraadsleden en leerkachten. Deze werkgroep werkt vervolgens de plannen voor de activiteit uit en zal de activiteit uitvoeren/begeleiden. Tijdens de vergaderingen wordt bekeken of alle voorbereidingen voor een activiteit goed verlopen of dat er bijvoorbeeld nog extra hulp nodig is.

In de volgende vergadering wordt de afgelopen activiteit geëvalueerd.

Hoe kan ik meehelpen bij activiteiten?

U zult begrijpen dat de Ouderraad alleen activiteiten kan organiseren met de hulp van ouders, u dus. Zoals zo vaak geldt hier meer dan ooit het gezegde “Vele handen maken licht werk”. Uw hulp is zeer waardevol en uw kind(eren) heeft (hebben) er plezier van! Aan het begin van het schooljaar vragen we altijd u op te geven voor ouderhulp. Wanneer wij hulp nodig hebben weten we dat we u kunnen vragen.

Als u ook actief wilt meehelpen om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken, aarzel dan niet en meldt u aan!

Jaarvergadering Ouderraad

De Ouderraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering voor de leden, waarop verantwoording wordt afgelegd van haar activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage. Deze jaarvergadering wordt gecombineerd met de eerste ouderraadvergadering van het nieuwe schooljaar. De datum wordt vermeld op de schoolkalender.

Hoe kan ik Ouderraadslid worden?

Aan het begin van elk schooljaar vindt een jaarvergadering plaats. Ouderraadsleden treden elke drie jaar af en zijn al dan niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Zijn er meer kandidaten dan “vacatures” dan wordt er gestemd. We streven naar een bezetting van minimaal 9 raadsleden en maximaal 13.

Kan ik eens zo’n vergadering bijwonen?

Alle vergaderingen zijn openbaar en ouders zijn van harte welkom. Op de activiteitenkalender staan alle vergaderdata vermeld. Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit vooraf melden aan de secretaris of een e-mail sturen.

Heeft u verder nog vragen, stuur dan een e-mail aan or@tbaken.nl of neem contact op met één van de ouderraadsleden. Zij kunnen u er alles over vertellen. Kijk hiervoor op de website onder leden Ouderraad.