Schoolontwikkeling

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Op onze school wordt er actief gewerkt aan kwaliteit, door heldere doelstellingen voor de korte en langere termijn te stellen.

Een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling is het werken met dakpanklassen.

Tot voor kort werkten we uitsluitend met zogenaamde jaargroepen; daarin zitten groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Inmiddels werken we in de onderbouw met combinatiegroepen 0/1, 2/3, 3/4 en 4/5.  We noemen de overlappende klassen dakpanklassen.

De keuze voor dakpanklassen is voortgekomen uit onze visie op het leren van elkaar en flexibeler omgaan met verschillen van kinderen. Kinderen kunnen in een combinatieklas meer leren van elkaar.

Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten hebben alle groepen een eigen groepsruimte. De ruimtes staan tevens met elkaar in verbinding (met een schuifwand), zodat kinderen makkelijker kunnen aansluiten bij kinderen van een andere groep.

Naast de ontwikkeling van de dakpanklassen werken we ook aan de volgende thema’s:

Zelfstandigheid
We vinden het van belang dat de kinderen hun zelfstandigheid geleidelijk aan vergroten. We gebruiken hiervoor dag- en weektaken, waarin kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun planning en uitvoering van taken. Onze ervaring is dat dit de betrokkenheid vergroot, en daarnaast zorgt het werken aan eigen taken er ook voor dat het aanbod beter aansluit bij het individuele kind.

Samenwerken
Naast zelfstandigheid vinden wij het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, dit doen we door verschillende vormen van samenwerkend leren of coöperatieve werkvormen aan te bieden. Kinderen leren zo dat iedereen andere kwaliteiten heeft en dat door deze kwaliteiten in te zetten je tot betere resultaten komt. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat daar waar kinderen samen leren de opbrengsten groter zijn.

Moderne leermiddelen
In de combinatie van samenwerken en zelfstandigheid zetten we daar waar kan moderne leermiddelen in om deze vormen van werken te ondersteunen. De alle groepen op school hebben een digitaal schoolbord en/of touchscreen.

Vanaf groep 4  werken de kinderen op een tablet. Deze tablet (van Snappet*) wordt ingezet voor het toe­pas­sen en oefenen van leerstof.  Leerlingen krijgen precies die stof aangeboden die past bij hun niveau en de leerkracht kan via het dashboard iedere leerling volgen. Daarnaast zijn er op school een aantal werkstations en laptops die ingezet kunnen worden voor het leren, oefenen en zaken opzoeken.

* https://nl.snappet.org/