Schoolprofiel

In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio’s.
Binnen elke regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. De schoolbesturen zijn hiertoe vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV Passend onderwijs in de regio.

Binnen deze regio dient elke school een ondersteuningsprofiel op te stellen, waarin staat aangegeven op welke wijze de school invulling geeft aan het bieden van Passend onderwijs.

Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn als het gaat omvoor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften.

Samengevat geeft de school met dit ondersteuningsprofiel aan:

 • Dit kunnen we realiseren met ons huidige team.
 • Dit kunnen we realiseren met ondersteuning van externen.
 • Dit willen we op termijn kunnen bieden, daarop gaan we ons ontwikkelen.
 • Voor deze onderwijsbehoeften verwijzen we naar een andere instantie.
 • Hiermee kunnen we andere scholen binnen het SWV helpen.

Voor algemene vragen kunt u e-mailen naar: PO@swv-peelland.nl

Of bellen naar: Telefoon 0492-511232

Website: http://po.swv-peelland.nl/

Ondersteuningsprofiel

Voor u ligt het ondersteuningsprofiel van bs De Korenaar, Rector Heuvelsstraat 4, 5704 AN Helmond.
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland 30-08.
In het najaar van 2012 en voorjaar 2013 hebben de collega’s van bs De Korenaar gewerkt aan het verzamelen en bespreken van gegevens met als doel zicht te krijgen op de huidige en gewenste breedte van het onderwijs en zorgaanbod van de school. Het ondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door het zetten van een drietal stappen:

Het verzamelen van “facts en findings” over de mate waarin op dit moment Passend onderwijs kan worden verzorgd op bs De Korenaar.

 • Het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie.
 • Het bespreken en vaststellen van de mogelijkheden, grenzen en ambities die het team als geheel ziet.

Op basis van deze drie stappen is het ondersteuningsprofiel opgesteld door Germien van Benthum (directeur) en Rieky ter Elst (Interne begeleidster).

Schoolprofiel:

Speciale onderwijszorg op smalle zorgschool.( een netwerkschool met succes).
De school voldoet aan de kenmerken van de basisondersteuning. Onze basiskwaliteit is op orde. We zijn kritisch op onszelf en stellen hoge eisen aan onze kwaliteitscriteria. Wel noemt de school aandachtspunten die voor verbetering in aanmerking komen. Uit de standaarden voor kwaliteitszorg en handelingsgericht werken blijkt dat aandacht nodig is voor:

 • Planmatigheid (rond de extra ondersteuning voor leerlingen).
 • Bespreking van groepsoverzichten door leerkracht en intern begeleider.
 • De cyclus rond verzamelen van gegevens, opstellen (groeps)plan, uitvoeren(groeps)plan en evaluatie.
 • Bewaken van de opbrengsten op groep- en schoolniveau.

De basisondersteuning is voor alle leerlingen en wordt uitgevoerd door de eigen leerkracht. In de groepsplannen staat welke leerlingen extra ondersteuning krijgen en wanneer. De vorderingen van leerlingen worden tijdens het geplande kwaliteitsoverleg van directie en IB-ers bekeken op het niveau van de CITO-LOVS-resultaten en zo nodig op DLE’s. Hieruit volgen aandachtspunten voor beleid op leerlingenondersteuning.

 

Argumenten dat de school voldoet aan het Profiel smalle zorgschool ( een netwerkschool met succes)
Binnen de klas/ Binnen de school 

1. Hoeveelheid aandacht en tijd

 • Er is één paar handen in de klas.
 • De groepen zijn groter geworden. Soms zelfs combinatiegroepen.
 • Er is speciale onderwijsondersteuning door:
  • IB-er enkele dagen per week.
  • Er is speciale onderwijsondersteuning door AB-er vanuit de cluster 2.
 • Gemiddeld per jaar kunnen we 6 kinderen met behoefte aan extra ondersteuning goed begeleiden.

2. Onderwijsmaterialen

 • Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de lesmethoden.
 • Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden.
 • Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen.
 • Er is een orthotheek met onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische/psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken.
 • Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de Sociaal-emotionele ontwikkeling (Leefstijl).

3. Ruimtelijke omgeving

 • Er zijn aparte plekken waar één op- één begeleiding en begeleiding van (sub)groepjes zorgleerlingen kan plaatsvinden.

4. Expertise

 • Meerdere leerkrachten hebben kennis en competenties op het gebied van dyslexie, ASS en AD(H)D, meerbegaafdheid.
 • Via collegiale consultatie geven leerkrachten kennis door.
 • Een enkele leerkracht heeft kennis van en competenties op het gebied van de specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen (onze rugzakbegeleidster).
 • Experts m.b.t. voorkomende stoornissen en beperkingen zijn extern beschikbaar (bijv. schoolmaatschappelijk werker, logopedist).

5.  Samenwerking met andere instanties

 • De IB-er werkt regelmatig samen met professionals van externe instanties (bijv. AMW, GGD, AMK, politie).
 • Er is op afroep samenwerking en afstemming met professionals uit SO en zorginstellingen.
 • Externe experts zijn op afroep beschikbaar als daar behoefte aan is (bijv. orthopedagoog, psycholoog).

6. Wat kan de school voor het samenwerkingsverband (anderen) betekenen?

 • De school neemt deel aan gezamenlijke bijeenkomsten en maakt gebruik van de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen bijeenkomsten directie en IB-ers).
 • Expertise Dyslexie, meerbegaafdheid bij rekenen, SchoolKeuzeTraject, werken met Levelwerk.