Verlof aanvragen

Uw kind heeft een leerplicht die bij wet is geregeld. Dat betekent dat u uw kind niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.
Dit zijn de richtlijnen die we op school hanteren bij het aanvragen van verlof.

Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Op school zijn formulieren voor het aanvragen van verlof verkrijgbaar bij de directeur.
Houd rekening met de verschillende tijdstermijnen die horen bij een aanvraag:

  • het reeds in bezit hebben van tickets is géén reden om verlof te verlenen,
  • het reeds geboekt hebben van een reis, vakantiehuisjes, enz. is géén reden om verlof te verlenen,
  • het eerder vertrekken i.v.m. files is géén reden om verlof te verlenen,
  • het meerijden met anderen is géén reden om verlof te verlenen.

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indienen:

  • als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is).

Vakantieverlof mag binnen deze voorwaarden éénmaal per schooljaar worden verleend:

  • niet langer duren dan tien schooldagen,
  • niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie, logopedie of tandarts
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan de administratie. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep zeven en acht.
Verlof voor huwelijken, jubilea en begrafenissen
Dit verlof meldt u schriftelijk bij de directie van de school. Wij moeten de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplicht-wetambtenaar.
Voor bedoeld verlof krijgt u altijd toestemming met een maximum van tien dagen per schooljaar, echter niet aaneengesloten.
Een uitstapje naar bijvoorbeeld een pretpark valt niet onder deze verlofregeling.

Verlofaanvragen formulier
verlofaanvragen-richtlijnen

Uitprinten, invullen en inleveren bij de administratie.

Verlofaanvragen vakantieverklaring werkgevers

Uitprinten, invullen en inleveren bij de administratie met een aanvraagformulier verlof.

Uiteraard is het vanaf schooljaar 2018-2019 ook mogelijk om via de Basisschoolapp bijzonder verlof aan te vragen.