Wat doet de MR

Voor  zowel leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij kwalitatief goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Elke school heeft daarom een medezeggenschapsraad  die van beide groepen de belangen behartigt en het overleg tussen beide groepen regelt. Ook volgt de MR aandachtig en kritisch het beleid van het schoolbestuur en van de schooldirectie van school. De Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad  (GMR) is een bundeling van de medezeggenschapsraden van de scholen van QLIQ Primair Onderwijs. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. Leden worden gekozen uit en door de ouders en worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De MR is bevoegd om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en, al dan niet, instemming te verlenen aan voorstellen van het bestuur. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod.