Schoolplan

Wat is het schoolplan?:

In het schoolplan vindt u de plannen van de school. Waar wil de school extra aan werken om de resultaten zo optimaal mogelijk te krijgen. Hoe en op welke wijze gaat de school daaraan werken. Welke resultaten wil de school op korte en lange termijn bereiken?

Dat vindt u terug in ons schoolplan. Door op de link hieronder te klikken kunt u ons meest recente schoolplan inzien:

Schoolplan 2014-2018

Procedure schoolplan:

Dit schoolplan voor de komende periode van 4 jaren is opgesteld door het managementteam. Het plan wordt elk jaar geactualiseerd en beslaat zo een voortschrijdende periode van 4 jaar. Ieder schooljaar wordt op basis van dit plan en eventuele nieuwe ontwikkelingen een schooljaarplan opgesteld. Het schooljaarplan wordt tussentijds en aan het einde van elk schooljaar met het team geëvalueerd op resultaten.
Deze evaluatie vormt mét het schoolplan en mét eventuele nieuwe ontwikkelingen de basis voor weer een nieuw schooljaarplan. Op deze wijze wordt planmatig gewerkt aan het realiseren van dit schoolplan.

De MR krijgt het schoolplan voor advies en ter instemming voorgelegd. Ouders kunnen voor informatie terecht bij het Managementteam.
Als een ouder het niet eens is met schoolplan dan kan hij/zij zich tot de oudergeleding van de MR wenden.

schema plannen