Wat is een taalwerkklas?

Wat is een Taalwerkklas?

Op 1 augustus 2010 trad de wet OKE in werking. Deze wet vormt het nieuwe kader waarbinnen het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) geregeld wordt.
De wet geeft ruimte voor het inrichten van schakelklassen.
Op de Vuurvogel maken we hier ook gebruik van en noemen dit de Taalwerkklas.
In deze klas zitten kinderen, die voor een aantal dagdelen per week uit de reguliere de groepen 2 worden gehaald.
Doel van de schakelklas is de doelgroepleerling gedurende een volledig schooljaar intensief taalonderwijs aan te bieden in een speciaal daarvoor ingerichte schakelklasvoorziening, zodat de betreffende leerling na dat jaar op eigen capaciteitenniveau succesvol kan deelnemen aan het onderwijs in de reguliere groep.
De doelgroepleerling is de leerling met een (extra) grote taalachterstand, van wie verwacht mag worden dat deze achterstand na een jaar onderwijs in een schakelklasvoorziening ingehaald is.

De selectie vindt plaats op basis van observaties, toetsuitslagen, rapporten en informatie van leerkrachten, ouders,  logopedistes en eventuele andere instanties.
De achterstand in taalontwikkeling heeft met name betrekking op woordenschat, begrijpend luisteren en een beperkte mondelinge taalvaardigheid.
De achterstand bedraagt tenminste een jaar, maar het kind heeft wel het leervermogen om de achterstand binnen een jaar in te halen.
De ouders worden persoonlijk benaderd om hun kind extra kansen te bieden.
Met instemming van de ouders, middels ondertekening van een aanmeldformulier, wordt het kind geplaatst.
Daarmee stemt de ouder gelijk in zoveel mogelijk het kind te ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling, door thuis ook actief bezig te zijn met de Nederlandse taal.
Dit houdt in om de aangeboden leerstof van de groepen 2 thuis te herhalen en uit te breiden middels gesprekjes, met het kind erop uit te gaan, Nederlands gesproken televisieprogramma’s te kijken, lid te zijn en gebruik te maken van de bibliotheek, maar ook, indien nodig, logopedie te volgen.
Zeker gezien het beperkte aantal plaatsen (maximaal 12 leerlingen) en de bewuste keuze, verwachten we van ouders zo samen zorg te dragen voor een goede ontwikkeling.
Dus ook samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van hun kind te bespreken tijdens (informele) gesprekken, maar ook hulp te bieden waar het wenselijk is, deel te nemen aan kijkochtenden, spelinlopen en informatieve bijeenkomsten.

Het onderwijsaanbod sluit aan bij het reguliere onderwijsaanbod m.b.t. taalontwikkeling dat in de reguliere groepen 2 wordt aangeboden m.b.v. Piramide-thema’s en KIJK/lijnen.
Onderwijs in de Taalwerkklas is gericht op het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid, auditieve waarneming en ontwikkelen van de beginnende geletterdheid.
Interactief taalonderwijs staat voorop. Kinderen verwerven vooral taal door in interactie te treden met anderen. Overdracht en kennis krijgen de aandacht, maar betrokkenheid en activiteit van de leerling staan in de taalverwerving centraal.
Er wordt veel gebruik gemaakt van themahoeken en verteltafels om de actieve taal uit te lokken.
Verder willen we dat kinderen op een visuele en auditieve manier met taal om leren gaan. De computer is hier een ideaal middel voor. Verschillende programma’s worden hiervoor ingezet. We hebben de beschikking over leerling-computers en een digibord.
Natuurlijk gaan we er ook op uit om de wereld buiten de school verder te verkennen bv. naar de (super)markt, het park of het station enz..