Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad zorgt voor inspraak van de ouders c.q. verzorgers en het personeel in het beleid van het schoolbestuur en de algemene gang van zaken op school. De 8 leden van de Medezeggenschapsraad worden door middel van verkiezingen gekozen. De raad bestaat uit 4 vertegenwoordigers van de ouders c.q. verzorgers en 4 vertegenwoordigers van het personeel. Tijdens het schooljaar vergadert de medezeggenschapsraad ongeveer tien keer. Bij deze vergaderingen kunnen, indien de onderwerpen daartoe aanleiding geven, derden uitgenodigd worden zoals afgevaardigden vanuit het schoolbestuur, directie, ouderraad, etc.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Agenda van de komende vergadering

Verslaglegging van de Medezeggenschapsraad

Vergaderdata van de Medezeggenschapsraad