Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten door de ouderhulp te coördineren, te stimuleren en mee uit te voeren. Voorts beheert zij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage conform de door de Ouderraad opgestelde en door de Medezeggenschapsraad vastgestelde begroting.

De ouderraad vergadert in principe 1x per 6 weken. De notulen worden, wanneer deze zijn vastgesteld, ook op de website gepubliceerd.

Leden Ouderraad

Notulen Ouderraad

Vergaderdata Ouderraad