Protocollen

In de notitie “De ondersteuningsniveaus van basisschool Dierdonk” wordt een concrete beschrijving gegeven van het niveau van de ondersteuning die een leerling op basisschool Dierdonk kan ontvangen. Er is uitgewerkt welke vorm van ondersteuning onder welk niveau valt en wat daarbij de verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn.

Ondersteuningsniveaus bs Dierdonk

Meer- en hoogbegaafdheid protocol

In het protocol meer- en hoogbegaafdheid staat ons beleid beschreven met betrekking tot meer- en hoofbegaafde kinderen.

Meer- en hoogbegaafdheid protocol

Pestprotocol

In het pestprotocol staat beschreven welke preventieve en curatieve acties er worden ondernomen in het geval dat een leerling gepest wordt. Het pestprotocol is een bijlage van het Veiligheidsbeleidsplan.

Pestprotocol

Luizenprotocol

Het is gebruikelijk dat er na iedere schoolvakantie gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van luizen/neten om preventief aandacht te besteden aan het voorkomen van hoofdluis. Mocht u zelf bij uw kind(eren) neten of luizen ontdekken, dan is het helpend om dit te melden bij de leerkracht. Hierbij vindt u een informatiefolder, uitgegeven door de GGD met meer informatie.
link: folder luizen GGD (zie bijlage bij deze mail)

Folder luizen GGD