Medezeggenschapraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van ouders (3) en het team (3).De leden van de MR komen ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden op school plaats .

De MR is betrokken bij alle belangrijke zaken die gevolgen hebben voor de kinderen, de ouders en het personeel. Een aantal van deze onderwerpen wordt besproken met de directie van de school.

De MR kan adviezen geven waar de directie rekening mee moet houden en de MR heeft voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht.

De directie van KC Mozaïek betrekt de MR al in een vroeg stadium bij beleidsvoornemens en veranderplannen.

De MR op haar beurt is een kritische, pro-actieve raad die de schoolontwikkeling op de voet wil volgen en ondersteunen in het belang van alle betrokkenen: kinderen, ouders, personeel.

Elk schooljaar maakt de MR een activiteitenplan.

De deur staat open voor ouders en teamleden die onderwerpen willen inbrengen of die vragen hebben. U kunt daarvoor contact opnemen met een van onderstaande MR-leden.

Personeelsgeleding

  • Gabriëlle van den Heuvel, voorzitter, leerkracht NT2
  • Noortje Verheij, secretaris, intern begeleider
  • Esther van Bakel, lid, intern begeleider/toplklas

Oudergeleding

  • Youssra Douieb
  • Anna Dihal
  • Daria Kühn

MR act. plan 2018-2019

HHregl MR KC-Mozaïek

Voor het laatste nieuws van de Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Passend Onderwijs:

http://www.swv-peelland.nl/