GMR

 

De GMR is gekozen door de MR-en van de QliQ basisscholen. De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De gekozen leden zijn alle óf personeelslid óf ouder van een QliQ Primair school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van álle leerlingen, personeel en ouders van álle Qliq Primair Scholen. 

De GMR is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
De heer Bart Remers, ouder

Portefeuille Personeel:
De heer Eric van der Vleuten, personeel
De heer Jos van der Velden, personeel
De heer Sander Driessen, ouder
Mevrouw Lia Dolders, personeel

Leden hebben zicht op formatieplanning en de CAO primair onderwijs. Leden houden zich o.a. bezig met strategisch beleidsplan, professionele ontwikkeling, functiedifferentiatie, beloningsbeleid, mobiliteitsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, gesprekscyclus.

Portefeuille Onderwijs – Zorg – Kwaliteit:
Mevrouw Clarette Aanraad, personeel
Mevrouw Meike van der Rijt, ouder

Leden hebben zicht op onderwijskundige, didactische en pedagogische ontwikkelingen; zijn geïnteresseerd in zorg en passend onderwijs. Leden zijn op de hoogte van kwaliteitsdenken en maatschappelijke verantwoording. Leden houden zich o.a. bezig met zorgplan; grondslag, missie en visie van Qliq Primair Onderwijs; strategisch beleidsplan; brede school activiteiten; onderwijskundige experimenten.

Portefeuille Financiën/Facilitaire zaken:
De heer Albert Heuver, ouder
De heer Bart Remers, ouder

Leden hebben inzicht in jaarverslag en begroting en beschikken over expertise op het gebied van financiën in de non-profit sector.

Ambtelijk Secretaris:
Mevrouw Angelique van der Slik, ouder (tevens Communicatie)
De ambtelijk secretaris ondersteunt de GMR en is zelf geen lid.

Contact: gmr@qliqprimair.nl