Kwaliteit

Op verschillende momenten van het jaar evalueren we met het team de kwaliteit van ons onderwijs en de opbrengsten. Dit doen we aan de hand van de observaties, resultaten en het schooljaarplan.

De evaluaties op groepsniveau vinden plaats tijdens groepsgesprekken, leerling besprekingen en groepsplannen bespreking. Daarnaast worden er in de specifieke werkgroepen schoolbrede resultaten en schooljaarplanactiviteiten op het gebied van rekenen, taal, cultuureducatie met kwaliteit en het pedagogisch schoolklimaat geanalyseerd.

Op schoolniveau monitoren we o.a. de opbrengsten op rekenen, spelling, begrijpend lezen en spelling door twee keer per jaar een trendanalyse te maken. Deze verschillende trendanalyses worden samengebracht in het schoolzelfevaluatie instrument. Op schoolniveau worden deze resultaten gedeeld en besproken op teambijeenkomsten en studiedagen. Hieruit volgen dan eventuele interventies op ons onderwijs en/of bijsturingen en input van het volgende jaarplan.

Om de twee à drie jaar wordt in het kader van kwaliteitszorg een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, ouders en leerkrachten afgenomen.

De resultaten hiervan worden besproken in het team, de KMR en MR. De bevindingen, conclusies worden omgezet in acties en meegenomen naar het nieuwe schooljaar, genoteerd in het jaarplan.

Hier kunt u het ouderjaarverslag van het schooljaar 2015 – 2016 downloaden
ouderjaarverslag-2015-2016
Hier kunt u het ouderjaarverslag van het schooljaar 2014 – 2015 downloaden
Ouderjaarverslag 2014-2015
Hier kunt u het ouderjaarverslag van het schooljaar 2012 – 2013 downloaden
Ouderjaarverslag Basisschool St. Odulfus_2012-2013
Hier kunt u het tevredenheidsonderzoek van 2013 downloaden
tevredenheidsonderzoek