Wie wij zijn

Basisschool St. Odulfus staat voor goed onderwijs aan alle kinderen, waarin zij zich vanuit hun talenten kunnen voorbereiden op de toekomst. Het uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn, en dat school hen een warme en veilige plek biedt waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een fijne omgeving, die zich kenmerkt door vertrouwen, veiligheid, belangstelling en aanmoediging, vinden we voorwaardelijk voor groei en ontwikkeling.

Leren en leven doe je niet alleen maar samen met anderen.
Naast een beredeneerd en doordacht  leerstofaanbod (voor ieder kind op maat), heeft school veel aandacht voor een goed en veilig pedagogisch klimaat, waarin we leren van en met elkaar. Dit doen we door schoolbreed vanuit dezelfde uitgangspunten (waarden) met elkaar samen te werken. We zijn er om elkaar aan te moedigen bij het realiseren van onze ambities. Elkaar helpen en ondersteunen n een sfeer waarbij fouten gemaakt kunnen worden om van te leren.

School wil ook voor ouders een plek zijn waar zij gehoord worden en betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Een plek waar ouders samen met professionals bouwen aan een succesvolle toekomst van kinderen. Dit doen we vanuit respect voor elkaar. Onze vijf vuistregels en het programma BOMPeC (bewust omgaan met problemen en gedrag) helpen ons daarbij.

We zien het als onze taak om voor alle kinderen een passend aanbod op onderwijs- en ondersteuning te realiseren, ook voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte.
De school heeft een breed ondersteuningsprofiel. Om dit te kunnen realiseren zijn er diverse expertises, activiteiten en faciliteiten ontwikkeld die bijdragen aan deze ambitie. 

Ons onderwijs is naast een degelijk basisaanbod voor alle leerlingen, gericht op een breed spectrum aan zorg  en ondersteuning. Er is in ons team veel interne expertise en speciale onderwijszorg. Alle kinderen worden bij ons in reguliere groepen opgevangen (gemiddeld 25 leerlingen) met daarnaast de mogelijkheid tot extra ondersteuning en begeleiding in de vorm van:

  • Ondersteuningsgroep 1 → met name ingericht op leerlingen met kenmerken als (Z)MLK en/of fysieke beperkingen in gehoor of zicht
  • Ondersteuningsgroep 2 →met name ingericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte op sociaal emotioneel gebied
  • Verrijkingsgroep → gericht op leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op rekenen, taal en wereldoriëntatie (LOVS A+ / A)
  • Ondersteuning in kleine groepjes / remediërend aanbod → gericht op kort durende interventies voor leerlingen die op een specifiek leeronderdeel vastlopen (o.a. gericht op leerlingen met SBO kenmerken)

Meer uitgebreide informatie over onze visie en missie

kunt u in onze Schoolgids 2018-2019  lezen.