Overblijven (TSO)

Er is op school gelegenheid om over te blijven tijdens de middagpauze (12.00 – 13.00 uur).

Mocht u gebruik willen maken van het overblijven dan vragen we u dit te melden via onderstaand formulier. Dit formulier kan afgegeven worden bij de administratie van school.

Aanmeldformulier overblijven op school

Onze visie en uitgangspunten

Tussenschoolse Opvang houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten.

Een leerling moet kunnen overblijven in een plezierige en veilige omgeving. Een goede afstemming en doorgaande lijn met school vinden we daarbij essentieel. Er wordt gewerkt vanuit onderstaande vuistregels. Bij alles wat we doen zijn deze vuistregels leidend.

 1. We leren met en van elkaar
 2. We lossen problemen samen op
 3. We houden ons aan onze afspraken
 4. We stellen grenzen
 5. We zorgen goed voor elkaar en onze spullen.

Voor de overblijfkrachten en kinderen zijn deze vuistregels bepalend in een goede omgang met elkaar.

Overblijven…. Een gezellig en gezond tussendoortje!

Naast veiligheid en sfeer vinden we ook gezonde voeding en bewegen belangrijk tijdens het overblijven. Hieraan geven we uiting door verantwoord en gezond drinken te serveren en een bewuste afsluiter van het overblijven (fruit of een biscuitje).

Tevens wordt er gezorgd voor genoeg sport- en spelaanbod tijdens het overblijven. Voor kinderen is het belangrijk om weer voldoende energie op te doen voor het middagprogramma op school. Voor het ene kind betekent dit dat het lekker buiten gaat spelen, het andere kind zoekt liever een rustig plekje binnen op om een spelletje te doen, een boek te lezen of te tekenen. Zowel binnen als buiten is er voldoende begeleiding en van de vrijwilligers verwachten wij dat zij actief mee doen met de kinderen.

Praktische gang van zaken:

1.       Overblijfkosten en overblijfkaarten

 • Vanaf 1 september 2015 bedraagt de bijdrage voor het overblijven € 1,50  per enkele keer (incl.

drinken).

 • Overblijfkaarten zijn verkrijgbaar in de vorm van: o 1 rittenkaart = €   1,50 o 4 rittenkaart =   €   6,00 o 8 rittenkaart =   € 12,00 o 16 rittenkaart = € 24,00
 • Een overblijfkaart kan op twee manieren verkregen worden:
  Contante betaling bij de administratie (maandag, dinsdag en donderdag 08.30 uur)  o Betaling via de bank op rekeningnummer IBAN NL20 RABO 0141 0698 99 t.a.v. basisschool Odulfus o.v.v. vergoeding overblijven + naam leerling(en) + groep(en)
 • Ouder(s) / verzorger(s) kopen een overblijfkaart (bij administratie of betaling via de bank). Deze kaart wordt door de administratie afgegeven aan de overblijf coördinator. Wanneer uw kind gebruik maakt wordt de datum genoteerd op de kaart. Op het moment dat uw rittenkaart bijna vol is, krijgt uw zoon / dochter een briefje mee met het verzoek om een nieuwe kaart te kopen. Tevens ontvangen ouder(s) / verzorger(s) via de mail een bericht.

Als de kaart vol is wordt deze mee naar huis gegeven, zodat duidelijk is wanneer de leerling gebruik heeft gemaakt van het overblijven. Er wordt een kopie op school bewaard.

 • Wanneer u contant een kaart koopt bij de administratie, ontvangt u een bewijs van betaling. Als u via de bank betaalt, is het bankafschrift een bewijs van betaling.
 • Een overblijfkaart blijft geldig zolang als de kinderen op school zijn. Verlaat het kind de school, en is de kaart niet vol, dan wordt het resterende bedrag terug betaald.

2.       Aanmelden en afmelden

 • Bij de kleutergroepen hangen lijsten waarop ouders zelf aangeven op welke dagen hun kind die week overblijft.
 • Van leerlingen die op vaste dagen overblijven geven ouders, aan het einde van het schooljaar voor het volgende schooljaar of bij tussentijds aanmelden, de vaste overblijfdagen van hun kind(eren) aan op een daarvoor bestemd formulier. De overblijf coördinator houdt de registratielijst van deze kinderen actueel. Als kinderen op een vaste dag niet komen (bijv. door ziekte), geven ouders dit voor 09.00 uur door via tso@odulfusschool.nl  of telefonisch via de administratie (Jolanda Mariman tel: 523701).
 • Als kinderen uit de groepen 3 t/m 8 incidenteel overblijven, moeten ouders dit voor 09.00 uur doorgeven via tso@odulfusschool.nl , of via een briefje of telefonisch aan de administratie (Jolanda Mariman tel: 523701).  
 • Een overblijfkracht registreert op een overzichtslijst welke kinderen er zijn. Als een kind niet aanwezig is (en er geen afmelding doorgegeven is), wordt er door de overblijfkracht bij de leerkracht naar de reden geïnformeerd. Als dit niet duidelijk is wordt er contact opgenomen met ouders. Iedere week worden de overzichtslijsten verwerkt op de overblijfkaarten van de kinderen.

Deze informatie en meer vindt u via deze link
Protocol Tussenschoolse Opvang versie 20180101