Wat gaan we leren in stamgroep 3/4B

Rekenen
De basisprincipes bij het rekenen worden uitgebreid.
Hierbij is het verkrijgen van inzicht van groot belang om verschillende soorten
rekenvraagstukken te kunnen oplossen.
Daarnaast wordt er met rekenen in groep 4 aandacht besteedt aan:
– het automatiseren t/m 20
– sommen t/m 100.
– de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10.
– klokkijk zowel analoog als digitaal.
We hebben twee keer per jaar een CITO-toets rekenen.

Taal/Spelling
Onze methode is gesplitst in een deel taalvorming en een deel spelling. Dit schooljaar worden de spellingcategorieën verder uitgebreid. Voor de spelling van woorden kan niet meer alleen worden afgegaan op het gehoor; er moeten regels worden toegepast.
De leerlingen zouden spellingwoorden mee naar huis kunnen krijgen. Deze kunnen worden geoefend op verschillende manieren: zowel overschrijven (visueel) als luisteren en opschrijven (auditief).
Er wordt twee keer per jaar een CITO-toets spelling afgenomen.

Lezen
We besteden nog veel aandacht aan het technische gedeelte. Om dit gedeelte inzichtelijker te maken beginnen we in groep 4 met begrijpend lezen.
Het technisch lezen wordt verder verfijnd met behulp van de methode ‘Estafette’, welke aansluit op de in groep 3 gebruikte methode ‘Veilig leren lezen’. De kinderen werken ieder op hun eigen niveau. Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst (CITO) en wordt het niveau vastgesteld.
Daarnaast wordt er dit schooljaar gestart met begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode bestaat uit wekelijkse begrijpend leeslessen aan de hand van een filmpje en bijbehorende leestekst uit de actualiteit. Kinderen leren hierbij ook de leesstrategieën voorspellen en samenvatten.
Er wordt twee keer per jaar een Cito-toets begrijpend lezen afgenomen.

Schrijven
In groep 4 wordt het schrijven uitgebreid met het aanleren van de hoofdletters. Ook wordt er veel geoefend met de verbinding van de ene naar de andere letter. Wij werken met de methode ‘Pennenstreken’.

Verkeer
Wij werken met de methode ‘Wijzer door het verkeer’ Er wordt aan verschillende onderwerpen aandacht besteed, die passen binnen de belevingswereld van de kinderen, zoals: veilig naar school, goed zichtbaar zijn in het verkeer, de veilige fiets etc.

Sociaal-emotionele vorming
Wij werken met de methode ‘Leefstijl’. Met deze methode willen wij bevorderen dat de kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.

Topondernemers
Leerlingen op verschillende manieren,nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat Topondernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs