Wat gaan we leren in stamgroep 8B

Rekenen. Dit jaar komen kommagetallen, procenten en breuken, metriek stelsel, het gemiddelde, getallen tot miljard, Romeinse cijfers en schaalsommen aan de orde.

Taal is te splitsen in woordenschat, taalvaardigheid, stellen, spreken/luisteren en spelling. Bij spelling worden eerder geleerde woorden met nieuwe woorden en spellingsafspraken afgewisseld. De kinderen hebben daarnaast ook werkwoordwoorden.

Lezen. Het lezen wordt verdeeld in technisch en begrijpend lezen. We besteden veel aandacht aan begrijpend lezen. Ook technisch lezen is nog steeds belangrijk. De leesontwikkeling dient voortgezet te worden!
Schrijven. De kinderen gaan steeds meer hun eigen handschrift ontwikkelen.
Wereldoriëntatie. Hieronder vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topografie. In groep 8 wordt de Wereld behandeld.
Natuur. Er wordt gekeken naar uitzendingen van Nieuws uit de Natuur en aansluitend worden de opdrachten gemaakt in de bijbehorende werkboekjes.
Verkeer.
In groep 8 komt dit vak terug in een wekelijkse les van de weektaak.
Expressie. De kinderen maken voor tekenen en handvaardigheid opdrachten in de klas. Aan het einde van het schooljaar heeft groep 8 een musical.
Gym. De kinderen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs.
Engels. De lessen zijn gericht op spreken, luisteren en schrijven.
Schoolreis. De kinderen gaan dit jaar, zoals elk jaar op schoolreis.
Kamp. Groep 8 gaat op 4, 5 en 6 juni op kamp.