Hi/level en ”levelwerk”

Hi/levelgroep op Talentrijk
Passend onderwijs ook voor hoogbegaafde leerlingen. Sinds 1 augustus 2015 is op locatie Theo Driessenhof een Hi/levelgroep ingericht voor kinderen van leerjaar 5 t/m 8.

Wat is de bedoeling?
Elke woensdagochtend ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar in de Hi/Levelgroep en werken deze kinderen aan uitdagende activiteiten en programma’s waaraan duidelijke doelen gekoppeld zijn zoals Spaans, filosofie, sociaal emotionele ontwikkeling en projectwerk.
Het ‘leren leren’ staat centraal. Deze kinderen zijn het vaak niet gewend om in een uitdagende omgeving tot leren te komen. Meestal hebben ze voldoende aan het horen van de instructie om zich iets eigen te maken. Er echt iets voor moeten doen is een ervaring die ze te weinig opdoen. Motivatieproblemen en onderpresteren kan dan het gevolg zijn. Ook hoogbegaafde kinderen moeten uitgedaagd worden om tot prestaties en succeservaringen te komen. Een vreemde taal bijv. Spaans is een voorbeeld van zo’n uitdaging.
De kinderen kunnen dit niet leren door het een keer te horen, daar komt wel wat meer bij kijken. Het leren ervaren en omgaan met het moment dat je een keer niet een antwoord op een vraag weet, het leren omgaan met ontwikkelingsgelijken en het leren van ‘planning en overzicht’ staan centraal in het aanbod van de Hi/Level groepen.
Kinderen voelen zich in de Hi/Level groep gezien en erkend. Dat alleen al maakt dat het welbevinden van de kinderen groeit. De woensdagochtend wordt daardoor een prettig moment midden in de week, wat tevens een positieve invloed heeft op de beleving van het ‘reguliere’ aanbod in de rest van de week. Hi/Level is niet een vervanging voor wat er in de klas gebeurt, het is een extra aanbod bovenop het compact en verdiepende/verrijkende werk.

Voor wie?levelwerk
Met school stelt u vast of uw kind in aanmerking komt voor de Hi/Levelgroep. Het IQ van uw kind, (Cito)toetsresultaten en de behoefte aan een uitgebreider onderwijsaanbod zijn hierbij bepalende factoren. Informatie hierover kunt u krijgen bij de leerkracht en de IB-er. De Hi/levelgroep heeft ook plaats voor kinderen van andere scholen uit de wijk.

De toelatingsprocedure
Als uw kind in aanmerking komt vult u met de school een aanmeldformulier in. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarin besproken wordt of uw kind geplaatst kan worden en wanneer. Instroom is in overleg met de leerkrachten en locatie- zorgcoördinator mogelijk.

‘Levelwerk’ voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
‘Levelwerk’ is een doorgaande leerlijn voor intelligente meer-en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. ‘Levelwerk’ biedt onze school een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt ‘Levelwerk’ onze leerlingen de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van het kind en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. De basisstof in de groep wordt voor het kind tot een minimum beperkt (compacten) en wordt aangevuld met ‘Levelwerk’.
Het aanbod van ‘Levelwerk’ past helemaal binnen onze Daltonvisie, omdat kinderen op Talentrijk een groot deel van de taken in de week zelf kunnen inplannen en maken.

‘Levelwerk’ bestaat uit 7 levels, te gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten 5 blokken, in totaal zijn er 35 blokken. In elk blok zitten 3 cellen: een cel ‘taal/lezen’, een cel ‘rekenen’ en een cel ‘allerlei’, in totaal meer dan 240 opdrachten. Elke groep heeft zijn eigen ‘Levelwerk’box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. In elke groep is dus kant-en-klare materiaal voor (hoog)begaafdheid op Talentrijk.
Wanneer uw kind in aanmerking komt om te werken met ‘Levelwerk’, zal de leerkracht dit met u bespreken.