Waar Talentrijk voor staat

Talentrijk wil een school zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan.
Een school, waar kinderen graag naar toe gaan; waar ze zich ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. We zijn een Daltonschool met een duidelijke structuur in organisatie en onderwijsaanbod.

Daltonschool Talentrijk:
We bieden goed onderwijs, gebaseerd op christelijke waarden en normen, waarbij samenwerken, zelfstandigheid, (keuze)vrijheid, structuur en veiligheid voorop staat.

Visie op het kind en opvoeding
Belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen is het kind. Als school zijn we er ons goed van bewust, dat kinderen sterk van elkaar verschillen. Verschillen die liggen op het vlak van leeftijd, ontwikkelingsfase, geaardheid, aanleg, tempo en culturele achtergrond. We dragen er zorg voor dat, rekening houdend met deze verschillen, elk kind zich zoveel mogelijk in zijn of haar richting kan ontwikkelen.

Hierbij vinden we het volgende belangrijk:

 • Ieder kind is een volwaardig mens met unieke talenten.
 • Leerlingen ontwikkelen zich tot sociaalvaardige, autonome mensen met zelfvertrouwen.
 • Leerlingen groeien uit tot verantwoordelijke-, maatschappij- kritische burgers.
 • Leerlingen zijn trots op zichzelf, nieuwsgierig en willen zich ontwikkelen.
 • Leerlingen ontwikkelen doorzettingsvermogen en leren barrières te doorbreken.

De school ziet ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt hen bij de activiteiten van school. Een open en constructieve communicatie, vanuit vertrouwen en respect, vormt de basis voor optimale samenwerking.
Met onze identiteit als basis, willen we een pedagogisch klimaat realiseren, waarbij ons handelen gericht is op:

 • de zes kernwaarden van het Daltononderwijs:
 • samenwerking, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, effectiviteit, reflectie en borgen.
 • een veilige leeromgeving voor kinderen, leerkrachten en ouders, waar ieder zich thuis voelt
 • een gedeelde opvoedkundige verantwoordelijkheid tussen ouders en school
 • een dagelijkse praktijk met duidelijke structuren en regels
 • adaptief aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind
 • het ontwikkelen van competentiegevoelens en autonomie
 • waardering en respect voor elkaar.

Visie op onderwijs, leren en burgerschap

“Leren doe je elke dag een heel leven lang!”

Leren kan alleen plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid. De school is hierbij een positieve kracht in de complete ontwikkeling van het kind en een oefenplaats voor actief burgerschap.afbeelding waar talentrijk voor staat
Op Talentrijk willen we dat kinderen zich volgens een doorgaande lijn ontwikkelen. Het lesgeven op onze school gebeurt volgens het Daltonconcept en met moderne onderwijsmethodes, die aansluiten op de leerstijl en de belevingswereld van de leerling. Vanaf 2013 zijn we een erkende Daltonschool. Het Daltonconcept is uitgewerkt in het Daltonwerkboek. Ons streven is om de door de overheid opgestelde kerndoelen te halen met alle kinderen. In deze kerndoelen wordt beschreven wat de leerlingen moeten leren. Niet alle kinderen bereiken in dezelfde tijd, met dezelfde inhoud, dezelfde leerdoelen. We houden daarom rekening met de onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk. Met een uitdagende leeromgeving willen we de kinderen betrekken bij het aanbod

Visie op onderwijs en leren

 • De school werkt volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs.
 • De school legt de basis voor de leercarrière en latere loopbaan van het kind.
 • Een hoge maar reële verwachting leidt tot betere prestaties.
 • Leerlingen zijn dagelijks bezig met de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen.
 • De school spoort achterstanden actief op en verkleint deze.
 • Het lesmateriaal ondersteunt de leerkracht bij differentiatie en het hanteren van doorlopende leerlijnen.

Als school werken we aan de vorming van leerlingen tot betrokken burgers. Burgerschap is daar het sleutelwoord voor. Begin 2006 is wettelijk vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Wij vinden belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze democratische en multiculturele samenleving. Hierdoor willen we bereiken dat onze leerlingen een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. Omdat die samenleving multicultureel van aard is, leren kinderen op onze school de hoofdzaken van de geestelijke stromingen die in onze samenleving een rol spelen en leren we ze respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Ook vinden wij belangrijk dat de leerlingen aspecten leren van de Nederlandse en de Europese staatsinrichting en hun rol als burger. Om ons heen zien en merken wij dat de samenleving steeds meer individualistisch wordt. Wij willen de kinderen daarom ook verantwoordelijkheid voor de gemeenschap bijbrengen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ze goed kunnen overleggen met elkaar en samen tot een besluit kunnen komen, dat ze goed met conflicten om kunnen gaan en dat ze goed om kunnen gaan met verschillen.

Burgerschap zie je in onze school terug in lessen van Leefstijl en Trefwoord, bij diverse projecten, bij excursies (bijv. naar het oorlogsmuseum in Overloon door groep 8) en in de dagelijkse praktijk bij het bespreken van diverse onderwerpen. Het zit verweven in de dagelijkse praktijk en in de manier van onderwijs geven.

Visie op identiteit
Talentrijk is een katholieke Daltonschool. We willen kinderen opvoeden met waarden en normen vanuit een christelijke levensbeschouwing gebaseerd op verhalen uit de Bijbel, met een open oog én oor voor andersdenkenden. Hierbij vinden we onderling respect, solidariteit, sociale vorming, tolerantie en het openstaan voor ‘de ander’ en ‘het andere’ van groot belang. In onze school willen we een sfeer van collegialiteit uitdragen en proberen we bij onze leerlingen een onderling gevoel van vriendschap, gerechtigheid, verdraagzaamheid en wederzijds begrip te laten ervaren. We willen ons niet opstellen als een verlengstuk van het begrip ‘kerk’. We vinden het belangrijk dat ouders zelf, samen met hun kinderen, de vorm van hun geloofsbeleving kunnen bepalen.

Onze identiteit dragen we zichtbaar uit, op de volgende manieren:

 • Het vieren van Christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen
 • Het gebruik van de methode Trefwoord
 • We hebben contacten met de parochie t.a.v. communie en vormsel