Praktische informatie stamgroep 3/4 B

Belangrijke informatie van onze school

Daltonschool

Wij zijn een Daltonschool en werken vanuit de 5 kernwaarden. Deze staan beschreven in ons Daltonwerkboek. Ze staan hier nogmaals op een rijtje:

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Effectiviteit
  • Reflecteren

We werken met dagtaken en weektaken. De weektaak wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van iedere leerlingjaar alle instructies per vakgebied op hetzelfde tijdstip werden gegeven, konden kinderen instructie volgen op het niveau dat het beste bij hen past. En is het groepsoverstijgend werken begonnen. Het groepsoverstijgend werken gaan we komend jaar meer vorm geven om nog meer maatwerk te kunnen bieden.

Ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren

Omdat afgelopen Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt in het groepsoverstijgend werken. Dit willen we meer vorm gaan geven door te spreken van het werken in LeerRijken. Een LeerRijk bestaat uit diverse stamgroepen. De stamgroepen hebben dezelfde grootte als een reguliere klas. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor een stamgroep en tevens aanspreekpunt voor u en uw kind. Samen met u als professional kunnen we middels gesprekken ervoor blijven zorgen dat de onderwijsbehoeften in beeld worden gebracht en we samen de beste keuzes maken voor uw kind.

De LeerRijken hebben we verdeeld in twee grote groepen, LeerRijk 1-2 (kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar/ groep 1 t/m 4) en LeerRijk 3-4 (kinderen in de leeftijd 8-12 jaar/ groep 5 t/m 8). Binnen een LeerRijk kunnen kinderen, net als afgelopen jaar, instructies halen en ontvangen op het niveau wat het beste bij hen past.

Wist u dat er al ongelooflijk veel onderzoek is gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs? Zo weten we bijvoorbeeld dat een leerkracht die de hele dag voor een groep vertelt de minst effectieve vorm van leren is, dat het leerrendement groter wordt door te ervaren en samen te werken. We zijn ervan overtuigd dat er veel leerwinst is te boeken in het leren van elkaar. Door het werken binnen een LeerRijk kunnen er meer samenwerkingsvormen worden georganiseerd en wordt het leren van elkaar gestimuleerd.

Teamleden binnen het LeerRijk gaan ook meer samenwerken en ieders expertise wordt gedeeld met elkaar. De begeleiding van de kinderen vindt plaats in samenwerking met de teamleden van een LeerRijk. 

Website

Op de website van school kunt u de schoolgids en informatie vinden van de groepen. We willen u adviseren hier regelmatig naar te kijken. Ook de Talentpost kunt u hier terugvinden.

http://www.qliqprimair.nl/talentrijk

Talentpost

De data waarop de Talentpost verschijnt kunt u terugvinden op de schoolkalender. Hierin kunt U alle actuele, belangrijke informatie van de school lezen. 

Klasbord

U heeft als ouders allemaal een uitnodiging gehad om u aan te melden voor de app. De meeste ouders hebben dit al gedaan, fijn! Het is de bedoeling dat we door het schooljaar heen hier leuke foto’s, huiswerk en toetsen, hulpvragen voor uitstapjes/excursies/scholenbezoeken en andere belangrijke zaken op plaatsen. Zijn er vragen over deze app dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en).

Rapportage

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met een nieuwe vorm van rapportage in de vorm van een verslag. Het verslag bestaat uit punten en waarden zoals goed, voldoende of onvoldoende. Het verslag wordt gemaakt door het kind zelf, de leerkracht en de ouders. Het kind mag zelf aangeven in het verslag welke ontwikkeling hij doormaakt, en wat hij geleerd heeft de afgelopen periode. Wie ben ik, wat kan ik, wat durf ik en wat heb ik geleerd?

De leerkracht geeft vanuit zijn expertise aan wat de ontwikkeling is die het kind doormaakt op diverse vakgebieden. Dit wordt een geschreven verslag.

Ook wordt aan u als ouder gevraagd welke ontwikkeling uw kind doormaakt.

Op deze wijze hopen we een compleet beeld te creëren van de groei die kinderen doormaken en nog scherper in beeld te krijgen wat kinderen nodig hebben om de volgende stap te maken.

Alle kinderen krijgen 2x per jaar dit verslag mee naar huis. Wanneer dit is, ligt eraan wanneer uw kind jarig is. Sommige kinderen krijgen dit verslag in oktober en april, de andere kinderen in januari en juli.

De gesprekken naar aanleiding van deze verslagen vinden dus ook 2x per jaar plaats, ongeveer een week nadat het verslag mee naar huis is gegaan. Een afspraak wordt gemaakt in samenspraak met de leerkracht.

Ouderportaal

Om u inzicht te geven in de resultaten van u kind heeft u toegang tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

In het ouderportaal kunt u ten alle tijden zien of de NAW-gegevens nog juist zijn, welke activiteiten er op de jaaragenda staan en welke resultaten uw kind heeft geboekt op de methode gebonden toetsen als de Cito-toetsen.

Vuistregels

We hebben op school vuistregels gemaakt voor een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat.

We hanteren deze vuistregels:

1.Opgeruimd staat netjes!

  1. Russsssstttt….

3.Samen staan we sterk!

4.We lossen het samen op.

  1. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  2. Je mag zijn wie je bent en iedereen hoort erbij

Verder maakt iedere leerkracht in zijn/haar groep met de leerlingen ook regels en afspraken. 

Binnenkomst

Binnenkomen kan vanaf 8.20 uur.

Mocht u een belangrijke mededeling hebben voor de leerkracht, kunt u deze op dat moment doorgeven. De mededeling mag natuurlijk ook op een briefje meegegeven worden.

Na schooltijd zijn de leerkrachten aanspreekbaar voor een korte vraag /mededeling.

Denkt u langer tijd nodig te hebben, dan vragen wij u een afspraak te maken met de leerkracht. Wij willen voorkomen dat er gesprekken ontstaan bij de deur en dat de lessen niet op tijd beginnen. We willen graag effectief werken dus de lessen starten echt om 8.30 uur.

Einde schooldag

Wanneer u uw kind(eren) op komt halen, willen we u verzoeken i.v.m. de veiligheid van de kinderen, op de speelplaats te wachten (m.u.v. de kleuters en stamgroep 2/3 op de Theo Driessenhof). Denkt u eraan met de auto op de daarvoor bestemde parkeervakken te wachten.

Eten en drinken

In de ochtend eten we op school fruit. Verder stimuleren wij de kinderen om water te drinken. Drinken de kinderen liever iets anders, dan verzoeken wij u om dit in een flesje of in een goed af te sluiten drinkbeker mee te geven. Wij zien liever geen drinkpakjes op school, i.v.m. afval. Denkt u eraan de spullen van naam te voorzien.

We stimuleren een gezonde levensstijl en gezonde voeding. We hopen dat u hier rekening mee kunt houden bij het vullen van de lunchtrommels.

Gymmen

Groep 1-2:

Aan het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat elk kind gymschoenen op school heeft voorzien van naam. Het liefst gymschoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken (met klittenband of elastieken bandjes). De gymschoenen blijven op school liggen.

Groep 3 t/m 8:

De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week.

Op de dagen dat ze gym hebben, verwachten we dat de kinderen sportkleding, sportschoenen en een handdoek voor het opfrissen meenemen.

Tijdens het gymmen moeten de leerlingen sieraden en/of brillen afdoen i.v.m. de veiligheid. 

Jarigen

Een belangrijke dag als een verjaardag moet gevierd worden. In de groepen 1-2 worden ouders uitgenodigd om de verjaardag in de klas mee te vieren. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Feestvarkens mogen deze dag hun klasgenootjes trakteren. Wij stimuleren vooral gezonde traktaties!

Op of net na hun verjaardag mogen de kinderen een cadeautje laten zien.

 

Informatie schooljaar 2018- 2019    groep 3/4 

Leerkracht:
Marjoes Pel

Gymles:
Dinsdag en vrijdag. Er wordt verwacht dat kinderen een rugzak meenemen met daarin een t-shirt, korte broek en gymschoenen. Sieraden mogen niet mee naar de gymzaal. Meisjes met lang haar graag een elastiekje meenemen.

Boekverslag:
In groep 4 wordt er van de kinderen verwacht dat ze minimaal 1x een boekverslag schrijven. De leerlingen hebben hierover in de klas uitleg gekregen. We starten hiermee na de herfstvakantie.

Verjaardagen:

Wij stimuleren op school gezonde traktaties.

Huiswerk:
De leerlingen krijgen huiswerk wanneer het nodig is dat ze iets extra oefenen bijvoorbeeld het oefenen van de tafeltjes het herhalen van nieuwe sommen  of het lezen van teksten op niveau. Het kan wel eens voorkomen dat een leerling zijn of haar weektaak niet af heeft, mocht dit vaker het geval zijn kan dit werk als huiswerk worden mee gegeven op vrijdag. Het is de bedoeling dat de leerling dit werk dan op maandag inlevert bij de leerkracht.

Spreekbeurt:

Spreekbeurt is geheel vrijblijvend. De 2 de helft van het schooljaar gaan we bekijken wie er graag een spreekbeurt zou willen geven. De leerlingen die dit willen krijgen een informatie brief mee naar huis, deze kunnen ze gebruiken bij de voorbereidingen.