Kinderraad

“Wij geven leerlingen een stem op Talentrijk”

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen actief te betrekken bij de school. Een onderdeel van burgerschap is dat leerlingen actief leren meedoen en meepraten in de school. Op deze manier worden zij nadrukkelijk in de gelegenheid worden gesteld vorm te geven aan hun eigen onderwijssituatie.

De kinderraad bestaat uit groepsvertegenwoordigers van de stamgroepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op Talentrijk kunnen plaatsvinden.
Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de kinderen op school. De kinderraad wordt voorgezeten door een lid van de directie (directeur of locatiecoördinator)

Visie
Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt en dat er met deze ideeën, waar mogelijk, iets gedaan wordt. De kinderraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.

Doelen
Talentrijk beoogt met het hebben van een kinderraad een aantal doelen te weten:

 • Kinderen leren een eigen mening te vormen.
 • Kinderen leren ideeën en meningen te beargumenteren en te verwoorden.
 • Kinderen leren d.m.v. discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
 • Kinderen leren actief te luisteren.
 • Kinderen leren overleggen en samen te werken.
 • Kinderen leren elkaars mening te respecteren.
 • Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Kinderen leren zichzelf te presenteren.
 • Kinderen krijgen op een speelse wijze inzicht op de werking van een democratie.
 • Kinderen leren om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
 • Kinderen worden gemotiveerd voor school en leren.

Verantwoording
Door kinderen als gesprekspartners serieus te nemen zal hun plezier en motivatie voor school en leren toenemen. Ze leren zelf verantwoordelijk te zijn om van de school een fijne leer-, speel-, en werkplek te maken. Dit doen zij door samen na te denken over activiteiten/ veranderingen die daarvoor kunnen zorgen, zich daar een mening over te vormen, deze te beargumenteren en op een heldere manier te verwoorden. Deze vaardigheden kunnen de kinderen in hun latere studie en/of baan goed gebruiken.

Naast deze vaardigheden willen wij de kinderen leren om op een goede manier te overleggen en samen te werken, aangezien dit belangrijke sociale vaardigheden zijn die ze in hun verdere leven nog vaak nodig zullen hebben. Om dit te kunnen bereiken moeten de kinderen leren naar elkaar te luisteren. Ze leren dat ze het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar wel elkaars mening moeten respecteren en ze leren door overleg tot overeenstemming te komen.

Door de kinderen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan de kinderraad krijgen ze op een speelse wijze inzicht in de werking van een democratie. Ze ervaren hoe het is om op een groepsvertegenwoordiger van eigen keuze te mogen stemmen.

Groepsvertegenwoordigers leren om de mening van een groep te vertegenwoordigen en ervaren dat het niet altijd een gemakkelijke opgave is om tot overeenstemming te komen wanneer er meerdere ‘partijen’ aan een tafel zitten. Op die manier zullen ze uit eigen ervaring beter begrijpen hoe ons politiek systeem in elkaar zit en werkt. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om deel te nemen aan onze maatschappij.

Invulling en uitvoering
Aan het begin van het schooljaar wordt er in de groepen 3 t/m 8 uitleg gegeven over de kinderraad.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als groepsvertegenwoordiger. Deze kandidaten promoten zichzelf d.m.v. het voeren van een mini campagne, waarin zij in ieder geval kunnen motiveren en verwoorden waarom zij de meest geschikte kandidaat zijn om tot groepsvertegenwoordiger te worden verkozen. Aan het einde van deze mini campagne mogen de kinderen uit de stamgroepen anoniem stemmen op hun favoriete kandidaat d.m.v. verkiezingen.
De ideeën die de kinderen uit de stamgroep 5 t/m 8 hebben, worden ingediend bij hun groepsvertegenwoordiger(s). Deze maakt samen met de leerkracht van de stamgroep een afspraak om alle ideeën te bespreken. De ideeën die de kinderen uit stamgroep 3 en 4 hebben worden ingeleverd bij de leerkracht van hun stamgroep. Deze bespreekt de ideeën met de kinderen van de stamgroep. De ideeën die een meerderheid van stemmen hebben, worden ingeleverd bij de groepsvertegenwoordiger(s) van stamgroep 8 (aanspreekpunt kinderraad). Deze maakt samen een lid van de directie een vergaderagenda. De gekozen klassenvertegenwoordigers komen 4 x per jaar bij elkaar tijdens een kinderraadsvergadering. Deze vergadering wordt begeleid door een lid van de directie.

In een kinderraadsvergadering worden de ideeën die de kinderen uit de stamgroepen 3 t/m 8 hebben aangedragen d.m.v. een agenda ingebracht. De ideeën worden besproken en er worden standpunten ingenomen. Deze standpunten worden door het directielid meegenomen naar een directie-overleg. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen. Deze beslissingen worden door de directie teruggekoppeld naar de groepsvertegenwoordigers in de volgende kinderraadsvergadering of, indien nodig, eerder. De groepsvertegenwoordigers koppelen dit weer terug naar hun stamgroep, waarbij de groepsvertegenwoordiger van stamgroep 8 ook een terugkoppeling maakt naar de stamgroepen 3 en 4. Verder zal er een kort verslag of terugkoppeling van de kinderraadsvergadering terug te vinden zijn in de nieuwsbrief en/of op de website van de school.

De groepsvertegenwoordigers worden, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actiepunten die voortgekomen zijn uit de kinderraadsvergadering.

Evaluatie
Aan het einde van het jaar worden de kinderraadsvergaderingen geëvalueerd door de groepsvertegenwoordigers en de directie. In de stamgroepen 5 t/m 8 wordt er een enquête gehouden over de werking en het belang van de kinderraad. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de eindevaluatie. Tijdens een teamoverleg wordt er geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig worden wijzigingen aangebracht in de opzet en uitvoering van de kinderraad.