Medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen
Meedenken en meebeslissen op de basisschool van uw kind is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook! U wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt. Die medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt, dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders (oudergeleding) en voor de andere helft uit teamleden (personeelsgeleding).

Enkele belangrijke taken van de MR zijn:

  • de belangenbehartiging van ouders én personeel;
  • het mede richting geven aan de inhoudelijke kant van het onderwijs;
  • het schoolbestuur adviseren en al dan niet instemmen met het beleid;
  • het bevorderen van een open werksfeer.

Besluitvorming
Om tot een goede besluitvorming te komen, is het van belang dat de achterban van beide geledingen in staat is haar mening te laten horen. Daarom fungeert de oudervereniging als klankbord voor de ouders die zitting hebben in de MR. Wanneer u suggesties of ideeën heeft m.b.t. de MR, of wanneer u zaken kwijt wilt, waarvan u vindt dat ze in de MR besproken moeten worden, neem dan gerust contact op met de leden van de MR. Ter informatie kunt u  de notulen van de MR opvragen via onderstaand e-mailadres van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Aangezien we met 14 scholen onder één schoolbestuur vallen, is wettelijk bepaald, dat het schoolbestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een apart reglement vastgelegd en hebben betrekking op zaken die alle 14 scholen aangaan.

Samenstelling (2018-2019)

Oudergeleding

Leo Faassen Voorzitter
Judith Visser Secretaris
Rowald Herijgers MR-lid

Personeelsgeleding

Martin Boudewijn MR-lid
Jeroen Pol MR-lid
Helga Reijckers MR-lid

Contact

U kunt ons mailen naar mr@bs-talentrijk.nl