Wat gaan we leren in stamgroep 6B

Groep 6
Taal is te splitsen in woordenschat, taalvaardigheid, stellen en spelling. Bij spelling worden eerder geleerde woorden met nieuwe woorden en afspraken afgewisseld.
Rekenen. Dit jaar is er vooral aandacht voor getallen tot en met 10 000. Er wordt een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. Het klokkijken wordt herhaald en de kennis van het metriek stelsel wordt uitgebreid.
Lezen wordt verdeeld in technisch en begrijpend lezen. We besteden veel aandacht aan begrijpend lezen. Ook technisch lezen is belangrijk. De leesontwikkeling moet voortgezet worden!
Schrijven. In groep 6 wordt voortgebouwd op de eerder aangeleerde schrijfletters.
Wereldoriëntatie. Hieronder vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topografie. In groep 6 wordt Nederland behandeld.
Natuur. Er wordt gekeken naar uitzendingen van Nieuws uit de natuur en er worden opdrachten gemaakt in de bijbehorende werkboekjes.
Verkeer. De kinderen werken met de methode wijzer door het verkeer.
Expressie. Voor tekenen en handvaardigheid doet de groep opdrachten in de klas. Eén keer per jaar verzorgt de groep een toneeloptreden.
Gym. Uw kind krijgt 1,5 uur per week bewegingsonderwijs.