MR

Op onze school hebben wij een medezeggenschapsraad (de MR) waarin vertegenwoordigers zitten van de ouders en het personeel van de school. De MR bestaat uit maximaal 6 personen, voor de helft gekozen uit de ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. Het personeel is dus ook in de MR vertegenwoordigd door drie leerkrachten.
De medezeggenschapsraad komt een aantal keren per schooljaar bijeen en bespreekt dan zaken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op onze school en verder die zaken waarin het bestuur of de directie haar om advies of instemming vraagt.
Ouders die in de MR willen meewerken krijgen hiertoe de kans, door zich beschikbaar te stellen voor de MR. De zittingsperiode voor elk MR-lid bedraagt 3 jaar. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar is wel vaak aanwezig bij haar vergaderingen als adviseur of informant.