Visie en Missie

Missie

Basisschool Westwijzer biedt kinderen onderwijs in een krachtige leeromgeving, waarin kinderen met respect voor verschillende meningen en overtuigingen van en met elkaar leren.

Basisvisie:

Leerlingen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, talenten, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen herkennen, gebruiken en ontwikkelen. Zij kunnen zich daardoor vol vertrouwen zelfstandig en zelfredzaam bewegen in de maatschappij.

          Visie op Leerlingen

 • Ieder kind is een volwaardig mens met unieke talenten.
 • Leerlingen voelen zich veilig en geborgen in en om de school.
 • Leerlingen komen met plezier naar school.
 • Leerlingen ontwikkelen zich tot sociaal vaardige autonome mensen met zelfvertrouwen.
 • Leerlingen zijn trots op zichzelf, nieuwsgierig en willen zich ontwikkelen.
 • Leerlingen ontwikkelen doorzettingsvermogen en leren barrières te doorbreken.
 • Leerlingen hebben een duidelijk gestructureerde aanpak nodig.

 Visie op Ouders

 • De school ziet ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten.
 • Ouders willen inzicht krijgen in de actuele resultaten van hun kind(eren) op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied.
 • Ouders staan open voor de Katholieke waarden en normen, en multiculturele samenleving.
 • De school moet de problemen binnen de gezinnen kennen en daarop reageren in het belang van het kind.
 • Ouders hebben weet van en erkennen de schoolafspraken.

Visie op Wijk/Omgeving

 • De school is een echte buurtschool en wordt door belanghebbenden als zodanig herkend.
 • De school werkt samen met instanties die in de wijk actief zijn.
 • Belanghebbenden kennen de visie van de school.
 • De school onderschrijft het belang van actief burgerschap en draagt dat uit.

Visie op Onderwijs en leren

 • Leren doe je elke dag een heel leven lang.
 • De school is een positieve kracht in de complete ontwikkeling van het kind.
 • De schoolt bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind.
 • De school legt de basis voor de leercarrière en latere loopbaan van het kind.
 • Leerlingen zijn dagelijks bezig met de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen.
 • De school spoort achterstanden actief op en verkleint deze.
 • Het lesmateriaal sluit aan op de leerstijl en de belevingswereld van de leerling.
 • Het lesmateriaal ondersteunt de leerkracht bij differentiatie en het hanteren van doorlopende leerlijnen.

Visie op Organisatie

 • De school bewaakt vanuit de Katholieke waarden en normen de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van het onderwijs en de zorg aan de multiculturele doelgroep uit de wijk, zijnde kinderen van groep 1 t/m groep 8.
 • De school maakt gebruik van de kwaliteiten en expertises van haar medewerkers ten behoeve van de maximale ontwikkeling van de kinderen.
 • De organisatie van ons onderwijs is gericht op het proces van leren en het opdoen van algemene kennis, opdat onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam in de maatschappij kunnen bewegen.
 • We werken opbrengstgericht, met als voorwaarde dat kinderen ‘goed in hun vel zitten’.
 • De organisatie van de leerlingenzorg en –begeleiding is gericht op de behoeftes en mogelijkheden van de individuele leerling en / of een groep leerlingen.
 • De school is in het belang van het kind een actieve ketenpartner in de hulpverlening.

Visie op Medewerkers

 • Alle medewerkers verbinden zich aan de missie en visie van de school.
 • Medewerkers in het primaire proces zijn professionals die continu werken aan hun competenties.
 • Medewerkers hebben plezier in hun werk en voelen zich veilig en geaccepteerd in de organisatie.
 • Leerkrachten beschikken over de gewenste competenties die zijn opgenomen in het Leerkrachtprofiel Wijkhuis Brede School Westwijzer, of zijn bereid zich deze competenties eigen te maken.
 • Medewerkers vertonen voorbeeldgedrag naar zowel leerlingen, ouders, collega’s en externe relaties.
 • Medewerkers halen vanuit een opvoedende taak met overgave het beste uit de leerlingen.

Pedagogisch klimaat

Op onze school vinden wij het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen.
Om te komen tot een goed pedagogisch klimaat is er veel aandacht voor structuur, veiligheid, warmte, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen in elkaar.