Medezeggenschapsraad

Helmond, sept 2018

Ouderbetrokkenheid bij Basisschool De Vendelier  

Als ouder kun je op verschillende manieren bij de school betrokken zijn. Natuurlijk zijn er diverse activiteiten die vanuit de klas georganiseerd worden. Op schoolniveau zijn er de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR). In dit document leest u er meer over.

De medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken. In het primair onderwijs zijn dit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR van de Vendelier bestaat uit 10 personen, 5 ouders en 5 personeelsleden. Periodiek (6 tot 8 keer per schooljaar) vergadert de MR over het (te voeren) beleid van de Vendelier. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. Zowel ouders als personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om het openbare gedeelte van de vergadering bij te wonen. Via de nieuwsflits in ’t Vaandel wordt u op de hoogte gehouden van de besproken onderwerpen. Ook staan in ’t Vaandel voorafgaand aan de volgende MR-vergadering de onderwerpen die besproken zullen worden, zodat u kunt beslissen welke onderwerpen u belangrijk vindt om bij te wonen.

Ieder jaar heeft de MR verkiezingen waarbij een of twee leden per geleding worden vervangen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via ‘t Vaandel en u kunt zich, als u dat wenst, verkiesbaar stellen.

Onze missie

De MR van de Vendelier staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. Dit doen wij via een open gesprek met het managementteam van de school. Dit om op schoolniveau een ononderbroken ontwikkelingsperspectief en een veilig klimaat te kunnen blijven realiseren.

Onze visie

Als proactieve MR regisseren we onze eigen agenda door jaarlijks onderwerpen uit het jaarplan te destilleren en in ons activiteitenplan op te nemen.

Hoe doen we dat?

De MR draagt zelf onderwerpen aan ter advisering aan het managementteam ter verbetering van onderstaande criteria. Tevens toetst de MR besluiten die door het MT ter instemming en/of advies worden voorgelegd aan de volgende criteria:

  • Heeft het besluit een verbetering van het onderwijsklimaat tot gevolg?
  • Heeft het besluit een verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers tot gevolg?
  • Vergroot het besluit de betrokkenheid van de ouders?
  • Vergroot het besluit de kwaliteit van het onderwijs?
  • Is het besluit in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief van de Vendelier?

De MR van de Vendelier bestaat momenteel uit de volgende leden:

Medewerkers:                                                           Ouders:

Lieke Raaijmakers                                                    Tom Kemps (voorzitter)

Lisanne Swinkels                                                      Niels Schrama

Henriet Heijligers                                                     Ramon Verspeek

Mark van Dijk                                                            Isabelle Ruyters

…                                                                                      Tjallien Wallinga