MR algemene info

De medezeggenschapsraad (MR) van Brede Basisschool De Vuurvogel is samengesteld uit leerkrachten en ouders. Er zitten evenveel leerkrachten als ouders in de raad. De wet op de medezeggenschap regelt de inspraak van personeel en ouders.  Samen met de directie wordt met regelmaat gesproken over de organisatie van de school en over de besluiten die genomen moeten worden. Ook wordt er gesproken over de ontwikkelingen die van invloed zijn op de gang van zaken op school. Ongeveer 8 keer per jaar vergadert de MR, waarbij de directie geregeld wordt uitgenodigd om informatie te geven over allerlei onderwerpen. Besluiten die de organisatie van de school aangaan worden door de MR besproken en voorzien van advies of instemming. De leerkrachten (personeelsgeleding) en de ouders (oudergeleding) hebben bij veel onderwerpen het recht van instemming of een adviesbevoegdheid.  De MR kan het beleid volgen en ook initiatieven nemen en onderwerpen op de agenda zetten. Tijdens deze vergaderingen spreken we niet over problemen van bepaalde kinderen, maar over algemene schoolse zaken.

De leden van de MR worden gekozen. De personeelsleden kiezen uit het team de personeelsgeleding en de ouders kiezen uit de oudergroep hun vertegenwoordigers voor de oudergeleding. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Op dit moment zitten namens het personeel de volgende personen in de MR.:  Rob Geerarts, Annemarie Hagelaar, Susan Kruf, Judith van Mullekom en Femmie van der Meer.

Namens de ouders zitten in de MR:  Nico van der Aa, Meral Manav – Sütcu, Karim Ajouaou, Angelique Derks en Sarina Jansen – Moekardanoe.

De MR. vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de personeelskamer.

Wilt u meer informatie over de rol van ouders binnen de MR dan kunt u hieronder een brochure downloaden

Download hier de brochure

Wilt u contact opnemen met de MR dan kunt u een mail sturen naar MR@bbsdevuurvogel.nl