Activiteitenbijdrage

Activiteitenbijdrage

De oudervereniging vraagt aan ouders van alle leerlingen een bijdrage ter dekking van de kosten van activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. Activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, excursies, deelname aan sporttoernooien en culturele activiteiten etc. Van deze bijdrage worden dus alle kosten betaald die niet onder de onderwijsvergoeding van het ministerie vallen. De bijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de oudervereniging. Van haar financieel beleid legt zij jaarlijks verantwoording af tijdens de algemene ouderavond. Het hele bedrag komt rechtstreeks de kinderen ten goede. Na de algemene ouderavond worden de ouders op de hoogte gebracht van de bijdrage en wordt hen schriftelijk verzocht de bijdrage te storten op het rekeningnummer van de oudervereniging.

Vanaf 1 januari 1998 zijn de regels rondom de bijdrage in het basisonderwijs aangescherpt in de wet.

De activiteitenbijdrage voor evenementen 2018-2019 bedraagt € 17,50 per kind, dit is inclusief de kosten verbonden aan de schoolreis. In het geval dat kinderen tussentijds op school komen c.q. verlaten, zal naar rato een bijdrage worden gevraagd c.q. worden terugbetaald. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, willen wij deze van harte bij u aanbevelen. Indien niet alle ouders betalen, zal de organisatie van schoolse en buitenschoolse activiteiten in het geding kunnen komen. U begrijpt wel, dat het niet mogelijk is om de kinderen van ouders die niet betalen uit te sluiten van activiteiten. De kinderen mogen nooit hiervoor de verantwoording dragen. Wij hopen dan ook van harte dat alle ouders hun verantwoording nemen.

Naast de jaarlijkse activiteitenbijdrage zijn er nog incidentele bijdragen, die in de loop van het schooljaar afzonderlijk aan ouders gevraagd worden. Het gaat hierbij om kosten m.b.t. trektocht groep 7, schoolkamp groep 8, overblijven en schoolfotograaf. Deze kosten worden namelijk niet gedekt door de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

De activiteitenbijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de oudervereniging:
NL60 RABO 0123.815.401, t.n.v. oudervereniging Jorisschool.