De medezeggenschapsraad

De school is wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Het doel van de MR is het bevorderen van inspraak van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en de ouders bij de besluitvorming van het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur).
In het medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. In grote lijnen onderscheiden we:

  1. de bevoegdheid om te spreken over alle zaken, die de school aangaan en het bestuur gevraagd
    en ongevraagd voorstellen te doen en adviezen te geven,
  2. de bevoegdheid om het bestuur over voorgenomen besluiten advies te geven
    en
  3. de bevoegdheid om al dan niet in te stemmen met voorgenomen besluiten van het bestuur.

Het MR-reglement ligt op school ter inzage. U kunt er te allen tijde naar vragen.

Op de Jorisschool bestaat de MR uit 6 afgevaardigden; 3 leden namens de ouders en 3 leden namens het personeel van de school.

namens de ouders namens het team
l
Mevr. M. Helvoort Mevr. H. Sleegers
Dhr. E. van Weverwijk Mevr. M. v.d. Burgt
Vacature Mevr. G. v.d. Eijnde

Kernpunten

kernpunten MR 11 oktober 2017

kernpunten MR 20 september 2017