Statuten

Inhoudsopgave

Statuten oudervereniging St. Joris 2
Toelichting bij artikelen 9
Huishoudelijk reglement 10
Modelformulier ‘Aanvraag lidmaatschap voor de oudervereniging’ 12

Statuten oudervereniging Jorisschool

Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging;
b. de leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6;
c. de buitengewone leden: de buitengewone leden van de vereniging als bedoeld in artikel 8;
d. de ledenvergadering: de in artikel 18 genoemde ledenvergadering van de vereniging;
e. het bestuur: het in artikel 9 genoemde bestuur van de vereniging;
f. de school: Jorisschool, Mahoniehoutstraat 9, 5706 VS Helmond
g. de leerlingen: de leerlingen van de school;
h. de ouders: de ouders die het gezag overeenkomstig titel 14 van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek uitoefenen over de leerlingen c.q. de voogden en verzorgers van de leerlingen;
i. het schoolbestuur: het bevoegd gezag van de school;
j. het personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en onderwijsondersteunend
personeel.

Naam, zetel, duur

Artikel 2
De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Jorisschool
De vereniging is gevestigd te Helmond
De vereniging is op …………….. opgericht en duurt voort voor onbepaalde tijd.

Doel, grondslag

Artikel 3
De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen de ouders, de MR en het personeel met betrekking tot onderwijs en ondersteunende activiteiten binnen de school en in verband met de school te bevorderen.
Middelen

Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en mede daardoor hun
betrokkenheid bij de school te bevorderen, dit in het bijzonder door het geven van informatie,
houden van ouderbijeenkomsten, het instellen van werkgroepen en het organiseren van
activiteiten die de goede gang van het onderwijs, het welzijn en de ontwikkeling van de
leerlingen bevorderen.
b. adviesrecht oudergeleding medezeggenschapsraad.
c. door alle andere wettelijk geoorloofde middelen.

Verenigingsjaar, boekjaar

Artikel 5
Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar

Leden

Artikel 6

1.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor de ouders waarvan de kinderen staan
ingeschreven op school. Het lidmaatschap is een vrijwillige aangelegenheid. Bij inschrijving op
school nodigt het bestuur de ouders uit om lid te worden van de vereniging. Over de toelating
het lidmaatschap beslist het bestuur. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen zijn
opgenomen.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden van het lid;
b) opzegging door het lid. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met in achtneming van een
opzegtermijn van minstens een maand;
c) opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van en schriftelijk
bericht aan het lid, met vermelding van de redenen van opzegging. Opzegging is mogelijk: als
lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap, als een lid – ondanks
zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld;
d) ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een is
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting
is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in;
e) Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld,
kan dit lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
2. Voorzover een leerling aan het einde van het schooljaar dan wel tussentijds van de school wordt
uitgeschreven, eindigt daarmee van rechtswege het lidmaatschap van de ouder(s) van de
leerling.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt kan het bestuur besluiten
om restitutie te verlenen.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een
besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend
geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Buitengewone leden

Artikel 8
Leden van het schoolbestuur of van het personeel die niet behoren tot de ouders, alsmede personen die uit hoofde van hun deskundigheid of anderszins daarvoor naar het oordeel van de algemene ledenvergadering daarvoor in aanmerking komen, kunnen door de ledenvergadering tot het buitengewoon lidmaatschap van de vereniging worden uitgenodigd. Het bestuur kan besluiten deze buitengewone leden vrij te stellen van het betalen van contributie. Het bestuur bepaalt de duur van het buitengewoon lidmaatschap.
Bestuur, bestuursvergadering, ouderraad

Artikel 9
De leden van het bestuur onderschrijven doel en grondslag van de vereniging.

Artikel 10
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden: tenminste zeven (7) en ten hoogste vijftien (15) leden. Dit blijft echter afhankelijk van toekomstperspectief.

Artikel 11
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn éénmalig herkiesbaar voor een gelijke periode. Na verloop van de zittingsperiode blijft een bestuurder in functie, totdat in zijn opvolging is voorzien.
Het dagelijks bestuur mag echter niet in zijn geheel in een jaar aftreedbaar zijn. Indien nodig wordt hier een rooster van aftreden voor ingesteld.

Artikel 12
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. overlijden;
b. schriftelijke mededeling aan het bestuur diens functie neer te leggen;
c. aftreden op grond van het rooster van aftreden;
d. ontslag krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering;
e. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging overeenkomstig artikel 7 lid 2

Artikel 13
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum van zeven is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacatures – de taken van bestuur uit. De algemene ledenvergadering wordt zo spoedig mogelijk door de secretaris bijeen geroepen om in de vacatures te voorzien, tenzij de daling zich voordoet drie maanden, of korter, voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. De overgebleven bestuurders in het bestuur vormen tot dit moment samen het bestuur. Met betrekking tot tussentijdse verkiezingen is het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14
1. Men kan zich aanmelden als bestuurslid van de oudervereniging wanneer er een vacature is, en
men als ouder, voogd en/of verzorger een kind heeft dat aan de St. jorisschool onderwijs geniet.
2. Het bestuur stelt uiterlijk twee weken vóór de datum van de eerste ledenvergadering de leden
schriftelijk op de hoogte van de verkiezing van de nieuwe bestuursleden waarbij voor elke
vacature één of meer kandidaten worden voorgedragen. Indien nodig vindt in de
ledenvergadering stemming plaats over de kandidaten.
3. Vijf leden tezamen hebben het recht tot daags voor de in lid 1 bedoelde vergadering kandidaten
te stellen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden bij de secretaris van het bestuur of zijn door
het bestuur aangewezen plaatsvervanger. De kandidaatstelling dient te zijn voorzien van een
bereidverklaring van de kandidaat of kandidaten.

Artikel 15
1. Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen onder gelijktijdige vaststelling
van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het
bestuur. Het bestuur is bevoegd de commissies of werkgroepen op heffen, de leden daarvan te
benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

Artikel 16
1. het bestuur vergadert ten minste zesmaal per verenigingsjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter
dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste drie leden van het bestuur de voorzitter erom
verzoeken. In het laatste geval gebeurt dat binnen twee weken nadat het verzoek daartoe door
de voorzitter is ontvangen. Aan elke vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen
schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig
met aanvullende toelichting en stukken. De secretaris of een andere door het bestuur
aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde.
2. Het bestuur kan geen besluiten nemen indien niet meer dan de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is.
3. De ouders die – als bedoeld in artikel 14 lid 2 – door de ouders zijn gekozen in de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de school en geen lid van het bestuur zijn,
alsmede de schoolleider kunnen door het bestuur worden uitgenodigd de vergadering van het
bestuur bij te wonen. Zij kunnen in de vergadering het woord voeren.

Artikel 17
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Terstond na de benoeming van de leden van het bestuur en
wijzigingen daarin geeft de secretaris deze door aan het schoolbestuur, het personeel en de
medezeggenschapsraad.
2.

Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de

vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend.
Het bestuur zorgt voor een overzicht van de ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en
een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van het boekjaar,
samen te noemen de jaarstukken. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de
algemene ledenvergadering.
3. Voorafgaand aan de ledenvergadering worden de jaarstukken gecontroleerd door een door de
algemene ledenvergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die
geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren
zitting hebben in de controlecommissie. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage
te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle
door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor de juiste vervulling
van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
4. De controlecommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering,
vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. Nadat de jaarstukken
zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting
(decharge) te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en
verantwoording.
Artikel 18
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging,
voor zover uit de wet en de statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt bovendien toe aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot rechtshandelingen, die de vereniging financiële verplichtingen
opleggen, welke de grenzen overschrijden, vastgelegd in de jaarlijkse begroting, laatstelijk door
de ledenvergadering vastgesteld, tenzij het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe
speciaal is gemachtigd.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Ledenvergadering

Artikel 19
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. De oproeping tot de algemene ledenvergadering
vindt plaats door een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Naast datum en
plaats, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde
worden gesteld.
2. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a) het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
b) het jaarplan van de vereniging voor het lopende verenigingsjaar;
c) het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
d) het voorstel tot kwijting (decharge) aan het bestuur;
e) de benoeming van leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
f) de benoeming van nieuwe bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;
g) de vaststelling van de contributie ( genoemd ouderbijdrage);
h) de vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar.
3. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk vindt, of
wanneer het bestuur daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Het bestuur nodigt de leden en de buitengewone leden voor de ledenvergadering schriftelijk uit
op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering
niet meegerekend, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.
5. In de ledenvergadering brengen de leden ieder één stem uit. Personen die gezamenlijk het
ouderlijk gezag over één of meer kinderen uitoefenen brengen één stem uit. In de
ledenvergadering hebben de buitengewone leden een adviserende stem.
6. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering binnen een termijn van vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de
ledenvergadering bijeenroept.

Besluitvorming

Artikel 20
1. Voor zover de statuten niets anders bepalen wordt een besluit in de algemene ledenvergadering
met volstrekte meerderheid genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Stemming over zaken geschiedt als regel mondeling. Blanco en ongeldige stembiljetten tellen niet
mee bij de uiteindelijk bereikte meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk. Stemming door handopsteken is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde
aanwezigen zich daartegen verzet
2. Voor het geval bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal een
nieuwe stemming plaats hebben tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op
zich hebben verenigd.
Hebben meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigd, dan beslist het lot welke
personen voor herstemming in aanmerking komen.
3. In de ledenvergadering benoemt de voorzitter ingeval van schriftelijke stemming staande de
vergadering een stembureau van ten minste twee personen met als taak de stemmen te tellen.

Geldmiddelen

Artikel 21
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. bijdragen van het schoolbestuur;
c. subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen;
d. verkrijging krachtens schenking;
e. bijzondere donaties;
f. inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen;
g. overige baten

Artikel 22
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur is bevoegd om wegens bijzondere omstandigheden een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van de contributie.

Wijziging van de statuten

Artikel 23
Een besluit tot statutenwijziging kan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 – worden genomen door een daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering. Voorstellen daarvoor en de gronden waarop zij berusten, moeten uiterlijk twee weken vóór de vergadering waarop de voorstellen worden behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ter vergadering.

Slotbepalingen

Artikel 24
1. De vereniging kan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 – worden ontbonden door
een besluit van de daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Het voorstel daartoe, alsmede de
gronden waarop het berust, moeten uiterlijk vier weken vóór de vergadering waarop het voorstel
wordt behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.
2. Het besluit tot ontbinding wordt bij meerderheid van drie/vierde van alle geldig uitgebrachte
stemmen genomen.
3. De vereffening van het vermogen van de vereniging na ontbinding van de vereniging geschiedt
door het bestuur.
Het bij de ontbinding nog aanwezige batig saldo wordt door het bestuur bestemd voor een doel
dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Artikel 25
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.

Toelichting bij artikelen

Artikel 11:
Zodra, zoals dit artikel bepaalt, in de opvolging van een bestuurslid is voorzien, houdt dat bestuurslid automatisch op bestuurslid te zijn.

Artikel 18, tweede lid en derde lid:
Indien het bestuur of de voorzitter en secretaris gezamenlijk namens de vereniging een verplichting aangaan en daarbij de bepalingen van het tweede lid overtreden (en niet de bepaling van het derde lid overtreden), is de handeling bindend tussen de vereniging en de wederpartij en kan daartegen niet een beroep op de overtreding van het tweede lid gedaan worden. Wel kunnen binnen de vereniging de bestuurders, die de vereniging aldus gebonden hebben, uit dien hoofde aangesproken worden.

Artikel 20 , eerste lid en tweede lid:
Stel, in de ledenvergadering zijn 105 stemgerechtigde personen aanwezig, en aan de orde is het voorstel om in een vacature in het bestuur van de vereniging te voorzien: daarvoor zijn vijf kandidaten gesteld, te weten A, B, C, D, en E.

• Aan de navolgende stemmingen wordt door alle aanwezige ouders deelgenomen en brengen 3
ouders telkens een blanco stem uit en 2 ouders brengen geen stem uit. De 3 ouders, die blanco
stemmen, worden geacht geen stem uitgebracht te hebben. Er worden dus telkens 100 stemmen
uitgebracht. Deze worden alle geldig verklaard.

• In de eerste stemming zijn uitgebracht op:
A: 48 stemmen,
B: 16 stemmen,
C: 16 stemmen,
D: 16 stemmen,
E: 4 stemmen.

Niemand heeft de volstrekte meerderheid van het aantal stemgerechtigden (51) verkregen.

• De herstemming zal plaatsvinden tussen enerzijds A en anderzijds B, C of D. Door loting zal
worden beslist of B, C of D voor de herstemming in aanmerking komt. Stel, het lot valt op B. De
herstemming zal dus gaan tussen A en B. De beslissing komt tot stand, zodra A of B in een
stemming 51 van de 100 stemgerechtigden.

• Zou de uitslag van de eerste stemming zijn:
A: 30 stemmen,
B: 30 stemmen,
C: 30 stemmen,
D: 6 stemmen,
E: 4 stemmen,
dan zal door loting worden beslist, welke twee van A, B en C voor herstemming in aanmerking komen (niet, wie van de drie niet voor herstemming in aanmerking komt).

Huishoudelijk reglement Oudervereniging Jorisschool

Artikel 1
Doel:
Het bevorderen en in stand houden van een goede relatie tussen ouders, verzorgers en of voogden,
school(team) en medezeggenschapsraad.
Men tracht dit doel te bereiken door:
a) Samen met het team, aan alle ouders, verzorgers en of voogden zoveel mogelijk informatie te
verstrekken, over alles wat met het basisonderwijs van vandaag samenhangt.
b) Namens alle ouders, verzorgers en of voogden contact te onderhouden met het team.
c) Samen met het team allerlei activiteiten te organiseren, die het schoolleven van onze kinderen
nuttiger, leerzamer en gezelliger kunnen maken.
d) Zo nodig te overleggen met de leden van de medezeggenschapsraad / oudergeleding
over te nemen besluiten of veranderingen welke betrekking hebben op ouders, verzorgers en/of
voogden of de kinderen.
e) Ouders kunnen het bestuur telefonisch bereiken of via de speciale brievenbus op school of via de
website van school; www.skpoh.nl/jorisbasisschool.

Artikel 2
a) Nadat een leerling bij de school is ingeschreven ontvangen de ouders de inschrijving van de
vereniging en het huishoudelijk reglement van de secretaris van het bestuur. De secretaris wijst
ouders erop dat zij de volledige statuten kunnen raadplegen op een voor ouders toegankelijke
plaats (bij de directeur en website school).
b) Na inschrijving en betaling van de contributie ( ouderbijdrage genoemd) zijn ouders/verzorgers lid
van de oudervereniging.

Artikel 3
a) Indien er meer aanmeldingen zijn, voor het bestuur van de oudervereniging, dan openstaande
vacatures dan moeten er verkiezingen gehouden worden.
b) Deze verkiezing is schriftelijk en vindt zo snel mogelijk plaats, doch bij voorkeur binnen zes
weken na aanvang van het nieuwe schooljaar.
c) Het dagelijks bestuur zal via de Leesmij bekend maken welke ouders, verzorgers en/of voogden
zich beschikbaar hebben gesteld voor de verkiezing van het bestuur van de oudervereniging.
d) In bijzondere omstandigheden kunnen voor een vacature nieuwe leden voor het bestuur lopende
het jaar worden opgeroepen door het plaatsen van een aankondiging in de Leesmij. De kandidaat
wordt in de Leesmij kenbaar gemaakt en behoudens dat er geen tegenkandidaten worden
aangemeld, zal het nieuwe bestuurslid in de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden
geinstalleerd als lid van het bestuur.

Artikel 4
(Schriftelijke) stemmingen voor leden van het bestuur vinden plaats door alle leden uit het ledenregister een door het bestuur opgestelde lijst met kandidaten te zenden. De stemgerechtigde leden plaatsen een kruisje achter de naam van zoveel kandidaten als er vacatures zijn te vervullen. Andere stemlijsten zijn ongeldig.

Artikel 5
Commissies of werkgroepen als bedoeld in de statuten worden door het bestuur op eigen initiatief ingesteld. De werkgroepen zullen van de opzet van het werkplan en van de voortgang van hun werkzaamheden periodiek verslag doen aan het bestuur, dat voor deze werkzaamheden de uiteindelijke verantwoording draagt. De penningmeester zal, voor zover de inkomsten dat toelaten, aan de werkgroepen de blijkens een aan hem voor te leggen begroting, de nodige financiën ter beschikking stellen.

Artikel 6
De voorzitter:
a) Bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen
b) Leidt de vergaderingen.
c) Draagt zorg voor de naleving van de statuten, alsmede van het huishoudelijk reglement.
d) Bij zijn afwezigheid wordt in onderling overleg een van de aanwezige bestuursleden ter vervanging aangewezen.

Artikel 7
De secretaris:
a) Schrijft de vergaderingen uit onder toezending van een agenda.Deze maakt ze in overleg met de
voorzitter. Aan het begin van elke vergadering worden de leden in de gelegenheid gesteld
aanvullingen op, of wijzigingen van de agenda voor te stellen.
b) Maakt notulen van de vergaderingen en zorgt voor de verspreiding ervan (binnen 2 weken na de
vergadering).
c) Houdt een bestuursledenlijst bij.
d) Verzorgt alle correspondentie voor zover deze niet aan een ander bestuurslid is opgedragen.
e) Bewaart het archief, waarin alle ingekomen stukken worden opgeborgen en de afschriften van
alle uitgaande stukken.
f) Overlegt de ingekomen stukken aan de andere ouderraadsleden.
g) Verzorgt kaarten en/of attenties bij bijzondere gelegenheden.
h) Ontwerpt het jaarverslag van de oudervereniging en legt dit aan het bestuur ter goedkeuring
voor.
i) Deelt de samenstelling van de oudervereniging en van het dagelijks bestuur, bij wijziging, binnen
twee weken mede aan de directie van de school alsmede aan de medezeggenschapsraad.

Artikel 8
De penningmeester:
a) Beheert namens het bestuur de financiën van de vereniging.
b) Int de gelden en verzorgt de betalingen.
c) Draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet erop toe dat voor elke uitgave een
bewijsstuk aanwezig is.
d) Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn zorgen op een giro- of bankrekening gestort.
e) Is verplicht het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden te geven.
f) Ontwerpt de begroting voor het volgende schooljaar en dient deze tijdig voor ieder schooljaar bij
de voorzitter in.
g) Zorgt aan het einde van het schooljaar of, indien dit niet haalbaar is, direct aan het begin van
het nieuwe schooljaar, voor de afsluitende begroting. Waarna de kascontrole kan plaatsvinden.
h) Vraagt voor de kascontrole elk jaar twee willekeurige ouders welke niet bij de ouderraad of
medezeggenschapsraad zijn aangesloten.
i) Is verplicht de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken.
j) Laat het dagelijks bestuur fiatteren bij een uitgave vanaf €200,00.

Artikel 9
De voorzitter draagt er zorg voor dat de begroting voor het komende, en de rekening over het afgelopen schooljaar, zo spoedig mogelijk worden behandeld in een vergadering van het bestuur. Indien de leden geen afschrift van de begroting, van de rekening en van de verantwoording wordt toegezonden, moeten zij ter plaatse in de gelegenheid worden gesteld deze stukken in te zien.