GMR

 

Onder de ‘QliQ-paraplu’ vallen 14 basisscholen, ieder met hun eigen afzonderlijke medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en beslist over school-specifieke zaken. Op QliQ niveau acteert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken die van belang zijn voor alle QliQ scholen. De GMR overlegt hierbij met het College van Bestuur alsmede met de Raad van Toezicht over onderwerpen op de gebieden van onderwijs, financiën en personeel.

De GMR is gekozen door de MR-en van de QliQ basisscholen. De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De gekozen leden zijn alle óf personeelslid óf ouder van een QliQ Primair school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van álle leerlingen, personeel en ouders van álle Qliq Primair Scholen. 

De GMR is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
De heer Nick Birjmohun, ouder

(1) Portefeuille Personeel:
Mevrouw Elise Duijvelaar, personeel
Mevrouw Dora Gerards, personeel

Leden hebben zicht op formatieplanning en de CAO primair onderwijs. Leden houden zich o.a. bezig met strategisch beleidsplan, professionele ontwikkeling, functiedifferentiatie, beloningsbeleid, mobiliteitsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, gesprekscyclus.

(2) Portefeuille Onderwijs – Zorg – Kwaliteit:
Mevrouw Janneke Kusters, personeel
Mevrouw Dora Gerards, personeel

Leden hebben zicht op onderwijskundige, didactische en pedagogische ontwikkelingen; zijn geïnteresseerd in zorg en passend onderwijs. Leden zijn op de hoogte van kwaliteitsdenken en maatschappelijke verantwoording. Leden houden zich o.a. bezig met zorgplan; grondslag, missie en visie van Qliq Primair Onderwijs; strategisch beleidsplan; brede school activiteiten; onderwijskundige experimenten.

(3) Portefeuille Financiën/Facilitaire zaken:
De heer Albert Heuver, ouder
Mevrouw Elise Duijvelaar, personeel

Leden hebben inzicht in jaarverslag en begroting en beschikken over expertise op het gebied van financiën in de non-profit sector.

Ambtelijk Secretaris:
De heer Sander Driesen, ouder (in samenwerking met de Voorzitter verantwoordelijk voor de  communicatie vanuit de GMR). De ambtelijk secretaris ondersteunt de GMR en is zelf geen lid.

Contact: gmr@qliqprimair.nl