Klachtenregeling

Gedragscode en klachtenregeling.

Het College van Bestuur van QliQ Primair Onderwijs is ervan overtuigd dat er in onze scholen heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons echter ook dat er wel eens omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht of bezwaar hebt.
Het bestuur van QliQ Primair Onderwijs heeft, met instemming van de GMR, zowel een gedragscode als een klachtenregeling vastgesteld. Het bestuur van QliQ wil daarmee voor alle betrokkenen zowel preventief (de gedragscode) als curatief (de klachtenregeling) samenwerking en dialoog faciliteren.

  • De gedragscode

Begin 2013 is aan alle betrokkenen (personeel, ouders) de vastgestelde gedragscode overhandigd als leidraad en stimulans voor gewenst gedrag binnen onze organisatie.
De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering van waarden en normen en praktijkincidenten op scholen in Nederland en elders vormen voor QliQ Primair Onderwijs de aanleiding om een gedragscode op te stellen. Hierin kunt u lezen welke normen en waarden we binnen QliQ Primair Onderwijs wenselijk vinden om te hanteren. Dit schept duidelijkheid en draagt bij aan de schoolveiligheid.
Uitgangspunt in deze gedragscode is dat medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en leerlingen zich gedragen op een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van goed onderwijs. Criterium om te bepalen welk gedrag we (on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit gedrag ons onderwijs bevordert of daarvan afleidt.
Dit gedrag is omkeerbaar; dat wat wij bij leerlingen niet wenselijk vinden, willen we ook als medewerker, stagiair, vrijwilliger en ouder niet uitdragen en visa versa. Voor deze laatste groepen geldt echter in grotere mate dan voor de leerlingen, dat zij zich bewust moeten zijn van hun representatieve functie.

  • De klachtenregeling

Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de directbetrokkene bij uw vraag / opmerking / bezwaar of klacht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de leidinggevende.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen betrokkenen (ouders, leerlingen, personeel en / of directie) op de juiste manier afgehandeld kunnen worden.
Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing dan kunt u gebruik maken van een van de volgende regelingen, naar gelang van toepassing:

  • De klachtenregeling Primair Onderwijs voor de leerkracht en ouders
  • De geschillenregeling voor de medezeggenschapsraad (WMS) voor de (G)MR
  • De regeling bezwaren FUWA PO voor de leerkracht
  • De klachtencommissie PCL Katholiek Onderwijs voor ouders
  • De commissie van Beroep Onderwijs voor de leerkracht

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van QliQ Primair Onderwijs heeft de klachtenregeling per 16 februari 2011 van een positief advies voorzien.
De complete map van onze klachtenregelingen ligt ter inzage bij de administratiebalie van onze school.
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.

De GMR heeft ingestemd met de benoeming van twee vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en personeel van QliQ Primair Onderwijs in het kader van de klachtenregeling. Het College van Bestuur spreekt haar vertrouwen uit in een goede samenwerking met hen.
Onze vertrouwenspersonen zijn:

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl .

U kunt ook contact opnemen met de schoolcontactperso(o)n(en). Zij kunnen u informeren over de klachtenregelingen en de procedure. Door het College van Bestuur zijn de voorgedragen contactpersonen per school benoemd.

In het jaarverslag van elk kalenderjaar is een beknopt verslag opgenomen van de aard en omvang van klachten in het voorgaande jaar.
Op onze internetsite www.qliqprimair.nl is zowel de gedragscode als de klachtenregeling digitaal beschikbaar.