De klachtenregeling

2018 Voorwoord klachten en bezwaarregelingen

1. Klachtenregeling PO (voor leerkrachten en ouders)

A. voorblad 
B. voorwoord
C. inhoudsopgave
D. 1.a.Klachtenregeling QliQ Primair Onderwijs 2016
D. 1.b. contactpersonen per school
D. 1.c. contact vertrouwensprs en klachtencie
D. 1.d. Reglement Landelijke klachtencommissie
D. 1.e. Bemiddeling tussen ouders en school (verus)
D. 1.e. Mediation (GCBO)
D. 1.f. Aangifteplicht zedenmisdrijf november 1999
D. 1.f. Bijlage informatie over vertrouwensinspecteurs
D. 1.g. Handreiking voor ouders
D. 1.g. Wet op het primair onderwijs atikel 10 tm 14
E. Rechtspositie onderwijsmedewerkers
F. Functiewaardering
G. Medezeggenschap
H. Georganiseerd overleg
I. Klachtenregeling Passend Onderwijs en geschillencommissie passend onderwijs

2. Geschillenregeling MR (voor de (G)MR)
2.a. reglement landelijke commissie voor geschillen WMS
2.b. Indienende instanties bij geschillen
2.c. Contact en samenstelling commissie

3. Bezwaren FUWA PO (voor leerkrachten)
3.a. Reglement Bezwarencommissie
3.b. Huishoudelijk reglement
3.c. Aansluiting en contactgegevens bezwarencommissie fuwa PO

4. Klachtencommissie PCL Katholiek Onderwijs (permanente commissie leerlingenzorg) voor ouders
4.a. Inleiding
4.b. Klachtenregeling perm comm llnzorg
4.c. Contactgegevens

5. Commissie van Beroep voor Katholiek Onderwijs (voor leerkrachten)
5.a. Huishoudelijk reglement
5.b. Contactgegevens commissie van beroep PO
5.c. Brochures comm van beroep onderwijs

6. Algemene Info
6 a Conflictoplossing in het onderwijs
6.b. Samenvatting BKO Conflictoplossing
Klachtenregeling definitief 27-04-2011