Raad van Toezicht

Qliq Primair > Raad van Toezicht

Qliq Primair Onderwijs heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vier leden, onder wie de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de grondslag van de Stichting.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende instellingen, een en ander met het oog op de belangen van de Stichting en de daaronder ressorterende instellingen. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in de statuten zijn opgedragen en toegekend.

De Raad van Toezicht is belast met het nemen van de volgende besluiten:
1. Het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur, alsmede het in verband daarmee voeren van gerechtelijke procedures. Het benoemen van een externe accountant
2· De navolgende besluiten van het College van Bestuur zijn eerst rechtsgeldig nadat zij schriftelijk door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd:
* vaststellen of wijzigen van het reglement op het College van Bestuur
* besluiten tot het vaststellen of wijzigen van de Statuten van de Stichting
* besluiten tot bestuursoverdracht, juridische fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting
* besluiten tot het vaststellen en wijzigen van de begroting, de jaarrekening en het financieel jaarverslag van de Stichting
* besluiten tot vaststelling van de strategische plannen en meerjarenbeleidspannen
* de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de Stichting staande school, wijziging van de grondslag, opheffing, Stichting, overname, overdracht of afsplitsing van een of meer scholen
* het aanvragen van surseance van betaling of faillissement

Samenstelling van Raad van Toezicht

dhr. M. Jacobs voorzitter
mw. L. Hopstaken plaatsvervangend voorzitter
mw. P. van Bakel
dhr. R. van der Aa

College van Bestuur
Samenstelling College van Bestuur
– J.A.M.( Jan) van der Heijden, voorzitter
j.vanderheijden@qliqprimair.nl

– I.(Ingeborg) Schrama
i.schrama@qliqprimair.nl