Tussenschoolse opvang

07-983 Brief alle ouders uniforme tariefstelling TSO 2007-06-27

Qliq Primair > Tussenschoolse opvang

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisscholen
vallend onder het bestuur van de
Stg. KPO Helmond
Onderwerp Tussenschoolse opvang
Uw referentie
Onze referentie 07-983/JVDH/fsf

Helmond, 27 juni 2007

Beste Ouders, Verzorgers,

In samenspraak met de GMR van onze stichting en de MR van de verschillende scholen is besloten om, voor zover dit nog niet het geval was, de tussenschoolse opvang te laten verzorgen door Spring/Tussendoor.
Uitgangspunten van de overeenkomst tussen stichting KPO Helmond en Spring waren ondermeer dat er een uniform overblijftarief voor de kinderen gehanteerd gaat worden. Alle ouders/verzorgers betalen voor de overblijvende kinderen 1 tarief bij Spring.
Dit kan in sommige voorkomende gevallen betekenen dat er voor een aantal ouders op een aantal scholen een hoger tarief in rekening zal worden gebracht. Daarnaast zijn we ook overeengekomen dat er voor de vrijwilligers die veel en goed werk verzetten voor de overblijvers ook een ‘vrijwilligersvergoeding’ per dag wordt gehanteerd.
Enkele scholen hebben het afgelopen jaar al ervaring met Spring als organisatie voor de tussenschoolse opvang; andere scholen maken met hen in het komende jaar voor de eerste keer kennis.
Uiteraard zullen we als stichting regelmatig het verloop van de tussenschoolse opvang evalueren en daar waar nodig bijstellen.

In vertrouwen u hiermede voldoende te hebben bericht, verblijven wij,

Hoogachtend, met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van K.P.O. Helmond